vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Loona küla, Silmu • Müügiotsus 01.11.2016, käskkiri nr 1-2/16/1079
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.68 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 780,00 €
 • Tagatisraha: 270,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasi asub Vilsandi rahvuspargi Kiirassaare piiranguvööndis ning  projekteeritaval Vilsandi rahvuspargi Loona piiranguvööndis. Kaitsealal tuleb arvestada LKS sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 22.05.1996 määruses nr 144 „Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ning välispiiri kirjelduse kinnitamine„ sätestatud erisustega.

  Kinnisasjal on registreeritud III kaitsekategooria kaitsealuste liikide leiukohad. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi jääb poolloodusliku koosluse alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

  Kinnisasjale jääb Vesiku oja. Veekogu kuulub "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse“ (Keskkonnaministri 15.06.2004 määrus nr 73). Määrusega on kehtestatud nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt looduskaitseseaduse § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise re˛iimi muutmine.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Vilsandi linnualal ja Vilsandi loodusalal.

  Kihelkonna valla üldplaneering on kehtestatud Kihelkonna Vallavolikogu 26.05.2010 määrusega nr 8. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi maakondliku tähtsusega väärtusliku maastiku alas ning osaliselt kaitsmata põhjaveega alal, miljööväärtuslikul alal ja rohevõrgustiku alal. Kinnisasi asub osaliselt riigimaantee sanitaarkaitse vööndis (60m). Väärtusliku maastiku, miljööväärtuslikul ja rohevõrgustiku alal kehtivate maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Kihelkonna valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kihelkonna valla kodulehel aadressiga http://www.kihelkonna.ee/uldplaneering

  Saare maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatati uus Saare maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Saare maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: