vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 15.03.2017 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 54.83 KB, 26.11.2019 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917046000008,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 15.03.2017 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 15.03.2017 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 15.03.2017 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0782, 665 0781, 675 0126, 675 0101.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

15.03.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ohakvere küla, Männipõllu, (22901:001:0316)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 2. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Adraku küla, Kraavistiku, (16402:002:0221)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 3. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Laekannu küla, Kiltripõllu, (16402:001:0199)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 4. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Ruskavere küla, Pae, (71302:001:0351)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 5. Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Veskipõllu, (23401:001:0314)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 6. Järva maakond, Järva vald, Rõhu küla, Paju, (31401:001:0283)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 7. Järva maakond, Türi vald, Kurla küla, Kaare, (83501:001:0214)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Järva maakond, Türi vald, Lungu küla, Rumbipõllu, (37501:001:0132)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 9. Järva maakond, Türi vald, Ollepa küla, Nurga, (83501:001:0181)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 10. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Karula küla, Kanarbiku, (88701:001:0684)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/366 Ava  
 11. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aseriaru küla, Rebase, (15401:001:0364)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aseriaru küla, Teeserva, (15401:001:0363)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/365 Ava  
 13. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kalvi küla, Karusi, (15401:001:0359)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 14. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kalvi küla, Saarepõllu, (15401:001:0361)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/365 Ava  
 15. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Lammasküla, Mailase, (66001:001:0411)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 16. Põlva maakond, Kanepi vald, Jõksi küla, Ojaääre, (28501:001:0479)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Põlva maakond, Kanepi vald, Krootuse küla, Põllu tn 6, (35401:001:0191)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 18. Põlva maakond, Põlva vald, Adiste küla, Pedaja, (62101:001:0086)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Põlva maakond, Põlva vald, Viisli küla, Käänaku, (47301:001:0367)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 20. Põlva maakond, Räpina vald, Mehikoorma alevik, Liiva, (45401:001:0266)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 21. Rapla maakond, Märjamaa vald, Käbiküla, Okka, (50401:001:0627)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 22. Rapla maakond, Märjamaa vald, Lümandu küla, Kandi, (50401:001:0579)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/366 Ava  
 23. Rapla maakond, Märjamaa vald, Lümandu küla, Rao, (50401:001:0508)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/366 Ava  
 24. Rapla maakond, Märjamaa vald, Rassiotsa küla, Okka, (50401:001:0665)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 25. Rapla maakond, Märjamaa vald, Russalu küla, Kolmnurga, (50401:001:0573)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 26. Rapla maakond, Märjamaa vald, Russalu küla, Puraviku, (50401:001:0571)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/367 Ava  
 27. Rapla maakond, Märjamaa vald, Russalu küla, Sirtsu, (50401:001:0572)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/366 Ava  
 28. Rapla maakond, Märjamaa vald, Veski küla, Vanaliiva, (50401:001:0496)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/369 Ava  
 29. Rapla maakond, Rapla vald, Tamsi küla, Taga-Lookse, (27701:001:0249)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 30. Saare maakond, Saaremaa vald, Külma küla, Puiga, (40301:001:0711)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 31. Tartu maakond, Elva vald, Kaimi küla, Sibulanurme, (60501:001:0345)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 32. Tartu maakond, Elva vald, Mõisanurme küla, Piisa, (60501:001:0337)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 33. Tartu maakond, Kastre vald, Kriimani küla, Tihase, (18501:001:1350)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 34. Tartu maakond, Kastre vald, Kõnnu küla, Aasaveere, (91501:001:0228)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Tartu maakond, Luunja vald, Poksi küla, Pinali, (43201:001:1446)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 36. Tartu maakond, Luunja vald, Sirgu küla, Pintsli, (43201:001:1442)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/365 Ava  
 37. Tartu maakond, Luunja vald, Sirgumetsa küla, Kaarna, (43201:001:1449)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 38. Tartu maakond, Luunja vald, Sirgumetsa küla, Killu, (43201:001:1441)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 39. Tartu maakond, Luunja vald, Viira küla, Merili, (43201:001:1438)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 40. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Nõo tn 38, (52801:001:0317)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Tartu tn 9a, (52801:001:0315)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 42. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Toominga, (52801:001:0319)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Mäe tn 2, (52801:001:0310)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 44. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kokora küla, Seene, (12601:001:0117)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 45. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Nina küla, Tõru, (12601:001:0112)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 46. Tartu maakond, Tartu linn, Rahinge küla, Kraavi, (83101:005:0145)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Tartu maakond, Tartu vald, Juula küla, Nurga, (77301:001:0269)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 48. Tartu maakond, Tartu vald, Kassema küla, Kusti, (77301:001:0281)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 49. Tartu maakond, Tartu vald, Kastli küla, Priimula, (79401:002:0305)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Tartu maakond, Tartu vald, Lombi küla, Varsakabja, (79401:001:0075)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Valga maakond, Otepää vald, Lossiküla, Kurekaela, (72401:001:0106)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 52. Valga maakond, Tõrva vald, Jeti küla, Õhnekalda, (20801:001:0103)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 53. Valga maakond, Tõrva vald, Kulli küla, Kalme, (20801:001:0098)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 54. Valga maakond, Tõrva vald, Kungi küla, Risti, (61301:001:0114)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 55. Valga maakond, Valga vald, Tõlliste küla, Luha, (82001:001:0184)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/362 Ava  
 56. Viljandi maakond, Viljandi vald, Lalsi küla, Liivamärdi, (32801:001:0179)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 57. Võru maakond, Antsla vald, Koigu küla, Pähklinõlva, (84301:001:0276)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 58. Võru maakond, Antsla vald, Ruhingu küla, Taga-Anni, (84301:001:0248)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/368 Ava  
 59. Võru maakond, Antsla vald, Vaabina küla, Raudsinurga, (84301:001:0275)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 03.04.2017, käskkiri 1-2/17/377 Ava  
 60. Võru maakond, Antsla vald, Visela küla, Ruusamäe, (84301:001:0273)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 61. Võru maakond, Rõuge vald, Luutsniku küla, Kuuklaoja, (18101:001:0319)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 62. Võru maakond, Rõuge vald, Mutemetsa küla, Ülejõe, (86501:001:0225)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 63. Võru maakond, Rõuge vald, Mäe-Lüütsepä küla, Pisi-Lüütsepa, (18101:001:0326)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 64. Võru maakond, Rõuge vald, Tagakolga küla, Kristavi, (86501:001:0205)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 65. Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Salupõllu, (86501:001:0208)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/366 Ava  
 66. Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Ristmiku, (86501:001:0227)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 67. Võru maakond, Setomaa vald, Säpina küla, Kõivupõllu, (93401:007:0001)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 68. Võru maakond, Setomaa vald, Treski küla, Laane, (93401:006:0001)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 69. Võru maakond, Võru vald, Alapõdra küla, Metsaääre, (76701:001:0293)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 70. Võru maakond, Võru vald, Hellekunnu küla, Kõrgemäe, (38901:001:0425)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/365 Ava  
 71. Võru maakond, Võru vald, Indra küla, Lakõniidu, (87401:001:0200)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 72. Võru maakond, Võru vald, Juraski küla, Väikemaa, (87401:001:0216)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 73. Võru maakond, Võru vald, Koloreino küla, Vahimäe, (91801:001:0350)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/365 Ava  
 74. Võru maakond, Võru vald, Käätso küla, Üla-Käätso, (91801:001:0307)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 75. Võru maakond, Võru vald, Loosi küla, Kantso, (87401:001:0178)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 76. Võru maakond, Võru vald, Madala küla, Kõivuniidu, (38901:001:0419)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/365 Ava  
 77. Võru maakond, Võru vald, Pindi küla, Soomaa, (38901:001:0428)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 78. Võru maakond, Võru vald, Plessi küla, Paabumüüri, (87401:001:0205)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 79. Võru maakond, Võru vald, Plessi küla, Piirisaare, (87401:001:0204)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 80. Võru maakond, Võru vald, Puusepa küla, Jürgeni, (38901:001:0435)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.05.2017, käskkiri 1-2/17/546 Ava  
 81. Võru maakond, Võru vald, Puusepa küla, Veegi, (38901:001:0434)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 82. Võru maakond, Võru vald, Roosisaare küla, Võsavahe, (91801:001:0305)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 83. Võru maakond, Võru vald, Roosisaare küla, Lodumaa, (91804:001:0205)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/366 Ava  
 84. Võru maakond, Võru vald, Räpo küla, Vapo, (91801:001:0282)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 85. Võru maakond, Võru vald, Saarde küla, Põllu, (87401:001:0182)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 86. Võru maakond, Võru vald, Tabina küla, Sepikoja, (87401:001:0177)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 87. Võru maakond, Võru vald, Tellaste küla, Süvaoru, (87401:001:0196)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2017, käskkiri 1-2/17/357 Ava  
 88. Võru maakond, Võru vald, Tüütsmäe küla, Ala-Oja, (38901:001:0423)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.03.2017, käskkiri 1-2/17/364 Ava