vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 14.06.2017 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 54.83 KB, 26.11.2019 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917052000005,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 14.06.2017 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 14.06.2017 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 14.06.2017 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0782, 665 0781, 675 0126, 675 0101.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

14.06.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Anija vald, Aegviidu alev, Telliskivi tn 5, (11201:001:0103)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 2. Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Jõe tn 3a, (14001:001:0960)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kloogaranna küla, Koidu tee 10a, (29501:001:0402)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 4. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kloogaranna küla, Koidu tee 10b, (29501:001:0401)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 5. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kloogaranna küla, Koidu tee 13, (29501:001:0398)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 6. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kloogaranna küla, Koidu tee 14, (29501:001:0399)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 7. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kloogaranna küla, Koidu tee 9, (29501:001:0397)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik, Taganõmme tn 4b, (86801:002:0152)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 9. Harju maakond, Maardu linn, Koplimäe tn 10a, (44601:001:0278)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.08.2017, käskkiri 1-2/17/843 Ava  
 10. Harju maakond, Maardu linn, Koplimäe tn 10b, (44601:001:0279)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.08.2017, käskkiri 1-2/17/843 Ava  
 11. Harju maakond, Maardu linn, Koplimäe tn 12, (44601:001:0281)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.08.2017, käskkiri 1-2/17/843 Ava  
 12. Harju maakond, Maardu linn, Koplimäe tn 14, (44601:001:0282)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.08.2017, käskkiri 1-2/17/843 Ava  
 13. Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik, Põllu tn 14, (65101:001:0055)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Harju maakond, Rae vald, Vaskjala küla, Ageriku, (65301:007:0076)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 15. Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Uus-Kandle, (72701:005:0647)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 16. Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Otsatalu tn 16, (78401:101:2686)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 12, (78401:114:0103)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.08.2017, käskkiri 1-2/17/839 Ava  
 18. Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Gaasi tn 1, (78403:314:0006)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 19. Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kivimurru tn 14, (78403:301:0201)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 20. Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Hiidtamme tn 2, (78404:404:0016)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 21. Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rajametsa tn 12b, (78401:101:1214)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 22. Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopliranna tn 17, (78401:101:2352)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sepa tn 8, (78401:101:0497)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 24. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Pärna tn 1, (49801:001:0599)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 25. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Pärna tn 7, (49801:001:0598)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 26. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Pärna tn 9, (49801:001:0597)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 27. Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Raudtee tn 63, (25301:010:0074)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 28. Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 64, (32205:001:0020)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.08.2017, käskkiri 1-2/17/856 Ava  
 29. Ida-Viru maakond, Narva linn, Nõo tn 16, (51101:001:0526)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Ida-Viru maakond, Narva linn, Rakvere tn 28, (51101:004:0142)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 31. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Kadaka tee 5, (61701:009:0008)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 32. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Kadaka tee 7, (61701:009:0009)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 33. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Tehnika tn 42b, (61701:009:0011)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 34. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Tehnika tn 42e, (61701:009:0012)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 35. Järva maakond, Paide linn, Mäo küla, Jõekalda, Paide_2
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 36. Lääne maakond, Haapsalu linn, Niine tn 49, (18301:014:0023)
 37. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Koluvere küla, Ojavalliku, (34201:001:0413)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 38. Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Tuvi tn 4, (66301:001:0088)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 39. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Läste küla, Rohu, (79001:001:0075)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 40. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Viru-Nigula alevik, Põllu tn 5a, (90202:004:0079)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 41. Põlva maakond, Räpina vald, Köstrimäe küla, Ööbiku, (70701:001:0279)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 42. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Alaküla, Kevade, (41101:002:0088)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Raudtee tn 7a, (41101:001:0377)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 44. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Uus-Pärnu mnt 3, (41101:001:0564)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.08.2017, käskkiri 1-2/17/841
 45. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Vahtra tn 2, (41101:001:0384)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 46. Pärnu maakond, Pärnu linn, Tallinna mnt 97, (62501:001:0859)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 47. Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Kesktänav 61a, (74101:003:0406)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 48. Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Ringtee 10, (34901:001:0108)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Randvere küla, Värava, (43301:001:0341)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 50. Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, Lepa tn 8, (17005:002:0049)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 51. Tartu maakond, Elva vald, Rõngu alevik, Pagari põik 1a, (69401:001:0147)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 52. Tartu maakond, Tartu linn, Marja tn 32a, (79513:008:0029)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Tartu maakond, Tartu vald, Tila küla, Virmalise, (79403:002:1625)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.08.2017, käskkiri 1-2/17/840 Ava  
 54. Valga maakond, Tõrva vald, Patküla, Rootsimäe 5, (20301:001:0148)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 55. Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Rahumäe tn 5, (28701:001:0146)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 56. Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Aasa tn 13, (60001:001:0199)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.06.2017, käskkiri 1-2/17/702 Ava  
 57. Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Piiri tn 20, (60001:001:0204)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 58. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Olustvere alevik, Jaamaküla tee 27, (75801:001:0197)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 59. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Olustvere alevik, Jaamaküla tee 30, (75801:001:0198)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 60. Viljandi maakond, Viljandi vald, Taari küla, Taari-Otsa, (89801:001:0328)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud