vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 06.09.2017 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 16.59 KB, 7.09.2011 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917053000004,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 06.09.2017 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 06.09.2017 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 06.09.2017 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0782, 665 0781, 675 0126, 675 0101.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

06.09.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Anija mnt 17, (14001:001:1112)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 2. Harju maakond, Harku vald, Suurupi küla, Vana-Klooga mnt 25, (19801:001:2917)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Harju maakond, Harku vald, Tutermaa küla, Vana-Sauna, (19801:001:2865)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 4. Harju maakond, Harku vald, Tutermaa küla, Vana-Sihi, (19801:001:2864)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/947
 5. Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Pajunurme, (33801:001:0860)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 6. Harju maakond, Kose vald, Paunküla, Lehisepõllu, (33801:001:0882)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/947
 7. Harju maakond, Kuusalu vald, Kasispea küla, Tuulevälja, (35301:001:0595)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 8. Harju maakond, Kuusalu vald, Kasispea küla, Kassisaba, (35301:001:0586)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 9. Harju maakond, Kuusalu vald, Loksa küla, Varsakabja, (35301:001:0560)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 10. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Lageda, (35301:001:0587)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Kasteheina, (35301:001:0573)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Härjasilma, (35301:001:0574)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Välja, (35301:001:0588)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Lõosilma, (35301:001:0575)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 15. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Nurme, (35301:001:0580)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 16. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Taskulapi, (35301:001:0579)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Siilu, (35301:001:0578)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik, Kärkna, (65101:008:0058)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Hiiu maakond, Emmaste vald, Valgu küla, Keeru, (17501:001:0369)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 20. Hiiu maakond, Käina vald, Ühtri küla, Serva, (36801:001:0879)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/947
 21. Hiiu maakond, Pühalepa vald, Kõlunõmme küla, Roometsa, (63901:001:1373)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.09.2017, käskkiri 1-2/17/920
 22. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Moldova küla, Ojamaa, (43801:001:0202)
 23. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Purtse küla, Jõesaare, (43801:001:0235)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 24. Ida-Viru maakond, Mäetaguse vald, Võrnu küla, Odrapõllu, (49801:001:0402)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 25. Ida-Viru maakond, Sonda vald, Erra alevik, Kiviõli tee 1a, (75101:001:0300)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 26. Jõgeva maakond, Pajusi vald, Kauru küla, Põlluääre, (57301:001:0513)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 27. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla, Ebru, (61601:001:0503)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 28. Jõgeva maakond, Tabivere vald, Uhmardu küla, Papisoo, (77301:001:0278)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Jõgeva maakond, Torma vald, Tõikvere küla, Arupõllu, (81001:001:0557)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 30. Järva maakond, Albu vald, Ageri küla, Pargiääre, (12901:001:0318)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 31. Lääne-Viru maakond, Laekvere vald, Paasvere küla, Teraviku, (38101:001:0668)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 32. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Taaravainu küla, Tammemäe, (66201:001:0808)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/947
 33. Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Käsmu küla, Põhja tn 7a, (92201:014:0033)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 34. Põlva maakond, Kanepi vald, Põlgaste küla, Saia tee 11, (28501:001:0628)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 35. Põlva maakond, Laheda vald, Joosu küla, Väikeniidu, (38501:001:0091)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 36. Põlva maakond, Mooste vald, Kauksi küla, Iha, (47301:001:0414)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 37. Põlva maakond, Põlva vald, Taevaskoja küla, Nutiveere, (62101:001:0370)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 38. Põlva maakond, Põlva vald, Taevaskoja küla, Kuulusoo, (62101:001:0371)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 39. Põlva maakond, Põlva vald, Vanaküla, Sajamäe, (62101:001:0372)
 40. Põlva maakond, Räpina vald, Linte küla, Kruusaaugu, (70701:001:0568)
 41. Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Vabrikunurme, (70701:001:0580)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 42. Põlva maakond, Räpina vald, Võuküla, Sooperve, (70701:001:0574)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Põlva maakond, Valgjärve vald, Mügra küla, Haaviku, (85601:002:0329)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 44. Põlva maakond, Vastse-Kuuste vald, Vooreküla, Põllunurga, (87201:001:0188)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 45. Põlva maakond, Veriora vald, Soohara küla, Kiilu, (87901:001:0266)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 46. Põlva maakond, Värska vald, Rääptsova küla, Veremäe, (93401:001:0704)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Põlva maakond, Värska vald, Vaartsi küla, Koplimäe, (93401:001:0695)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 48. Pärnu maakond, Audru vald, Eassalu küla, Lelletalu, (16001:001:0312)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 49. Pärnu maakond, Audru vald, Eassalu küla, Marjamaa, (16001:001:0310)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 50. Pärnu maakond, Audru vald, Eassalu küla, Pirsiserva, (16001:001:0311)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Pärnu maakond, Koonga vald, Rabavere küla, Kaaluesise, (33401:001:0364)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 52. Pärnu maakond, Saarde vald, Allikukivi küla, Alevi tee 10, (71001:001:0131)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 53. Pärnu maakond, Saarde vald, Mustla küla, Mustiku, (71001:001:0195)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 54. Pärnu maakond, Saarde vald, Tihemetsa alevik, Metsaääre tee 1, (71001:001:0138)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 55. Pärnu maakond, Varbla vald, Paadrema küla, Kasesalu, (86301:001:0472)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 56. Rapla maakond, Juuru vald, Juuru alevik, Kännu, (24001:001:0238)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 57. Rapla maakond, Juuru vald, Järlepa küla, Metsaveere, (24001:001:0239)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 58. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kunsu küla, Uhtamäe, (50403:002:0093)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/927
 59. Rapla maakond, Vigala vald, Kausi küla, Paenuka, (88401:001:0532)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 60. Saare maakond, Leisi vald, Pamma küla, Vahe, (40301:001:0921)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 61. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Kaarmise küla, Vanaõue, (43301:001:0721)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/947
 62. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Kaisvere küla, Sarapiku, (43301:001:0908)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/927
 63. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Kasti küla, Naela, (43301:001:0923)
 64. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Kaubi küla, Kulliniidu, (43301:001:0912)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 65. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Keskvere küla, Keskküla, (43301:001:1036)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 66. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Kungla küla, Sihi, (43301:001:1023)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 67. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Kärdu küla, Kooli, (43301:001:0794)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 68. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Lümanda küla, Lannasniidu, (43301:001:0989)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 69. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Mõnnuste küla, Lõokese, (43301:001:0266)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 70. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Piila küla, Kassi, (43301:001:1007)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 71. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Piila küla, Oki, (43301:001:1005)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 72. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Riksu küla, Kööba, (43301:001:1003)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 73. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Riksu küla, Sookana, (43301:001:1004)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 74. Saare maakond, Lääne-Saare vald, Tõlli küla, Mäepõllu, (43301:001:0789)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/947
 75. Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Aasa, (47801:001:0668)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 76. Saare maakond, Valjala vald, Jursi küla, Välja, (85801:001:1237)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 77. Saare maakond, Valjala vald, Sakla küla, Toomeveere, (85801:001:1163)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 78. Saare maakond, Valjala vald, Siiksaare küla, Riba, (85801:001:1260)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/947
 79. Saare maakond, Valjala vald, Tõnija küla, Algapõllu, (85801:001:1242)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 80. Saare maakond, Valjala vald, Väkra küla, Põlluvahe, (85801:001:1171)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 81. Saare maakond, Valjala vald, Väkra küla, Saadu, (85801:001:1182)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/947
 82. Tartu maakond, Alatskivi vald, Nina küla, Pajupõllu, (12601:001:0170)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 83. Tartu maakond, Luunja vald, Sirgumetsa küla, Tihase, (43201:001:1465)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 84. Tartu maakond, Meeksi vald, Aravu küla, Pungari, (45401:001:0291)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/947
 85. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Liivapõllu, (52801:001:0547)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 86. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Liivamäe, (52801:001:0553)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 87. Valga maakond, Helme vald, Jõgeveste küla, Turba, (20301:001:0231)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/927
 88. Valga maakond, Helme vald, Karjatnurme küla, Saviku, (20301:001:0229)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 89. Valga maakond, Helme vald, Koorküla, Koosipõllu, (20301:001:0232)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 90. Valga maakond, Karula vald, Lüllemäe küla, Orava, (28901:001:0056)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 91. Valga maakond, Tõlliste vald, Jaanikese küla, Hundi, (82001:001:0386)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 92. Viljandi maakond, Halliste vald, Hõbemäe küla, Mägra, (19201:001:0123)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 93. Viljandi maakond, Kolga-Jaani vald, Vaibla küla, Metsa, (32801:001:0409)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/927
 94. Võru maakond, Haanja vald, Luutsniku küla, Kuuklanurme, (18101:001:0318)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/947
 95. Võru maakond, Lasva vald, Puusepa küla, Jürgeni, (38901:001:0435)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 96. Võru maakond, Rõuge vald, Savioru küla, Väike-Luha, (69701:001:0158)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 97. Võru maakond, Rõuge vald, Savioru küla, Vana-Luha, (69701:001:0154)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949
 98. Võru maakond, Võru vald, Roosisaare küla, Vanakese, (91804:001:0204)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 26.09.2017, käskkiri 1-2/17/949