vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Anija mnt 17 • Müügiotsus 27.04.2017, käskkiri nr 1-2/17/462
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 6.07 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 36 420,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 3 640,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Anija mnt 17 kinnisasi, 14001:001:1112, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Kinnisasi asub osaliselt ohtliku ettevõtte Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-i ohualas. Ohualas ehitiste kavandamisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduse §-s 32 toodud erinõuetega.

  OÜ-lt Velko AV saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv töös olev reovee kanalisatsioonitorustik. Reovee kanalisatsioonitorustiku kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Lisaks paikneb kinnisasjal sadevee kanalisatsioonitorustik, mille omaniku, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta müüjal info puudub. Torustike paiknemisega ja reoveekanalisatsioonitorustiku kaitsevööndi ulatusega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil ning plaanil näidatud kanalisatsioonikaevud ja sadeveekaevud on looduses leitavad.

  Anija valla üldplaneering on kehtestatud Anija Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 421. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi perspektiivsel tootmismaal ning asub osaliselt maaparandusobjekti alas. Kinnisasi asub tiheasustusalal. Kinnisasjale on planeeritud kergliiklustee ja perspektiivne riigimaantee ning jääb perspektiivsele teele reserveeritud koridori (300m). Asub osaliselt riigimaanteede sanitaarkaitsevööndites. Kinnisasjale ulatub perspektiivne raudtee ning kinnisasi jääb osaliselt perspektiivse raudtee kaitsevööndisse ja müratsooni. Kinnisasja läbivad rajatavad kanalitsatsioonitorustikud ja rajatav veetorustik. Anija valla uue üldplaneeringu koostamine on algatatud Anija Vallavolikogu 21.08.2015 otsusega nr 155. Algatatud üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi äri- ja teenindusettevõtte ning tootmis- ja logistikakeskuse maa-alal ja tihesasutusalal ning osaliselt elamumaa alal. Piirneb perspektiivse jalgratta- ja jalgteega ning asub ohtliku ettevõtte ohualas. Anija valla kehtiva ja algatatud üldplaneeringuga tuleb tutvuda Anija valla kodulehel aadressiga http://anija.kovtp.ee/uldplaneering

  Harju maakonna kehtiva ja koostatava maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjale on ladustatud prügi ning kinnisasjal asuvad lagunenud kasvuhoone, pesukuivatus ala, suitsuahi, mitmesesugused aiad ja esemed ning puude hunnikud. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt esemete, jäätmete ja materjalide likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Seotud dokumendid: