vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Linte küla, Kruusaaugu • Müügiotsus 24.07.2017, käskkiri nr 1-2/17/767
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.99 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 580,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 950,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Kruusaaugu kinnisasi, 70701:001:0568, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga läänesuunas piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on Põlva maavanema 15.11.2013 korraldusega nr 1-1/2013/471 antud nõusolek Elektrilevi OÜ-le (registrikood 11050857) Linte 10 kV jaotuspunktki rekonstrueerimiseks, sellel eesmärgil maakaabelliinide ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja likvideerimiseks.

  Kinnisasjal paikneb võõrliigi Karuputk koloonia.

  Kinnisasjal asub riikliku kaitse all olevad arheoloogiamälestis Ohverdamiskoht "Maarjamägi" (reg-nr 11543) ja selle kaitsevöönd. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused, kaevetööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Muinsuskaitseametilt saadud informatsiooni kohaselt võib senist maakasutust jätkata olemasolevas mahus.

  Kinnisasjale jäävad pärandkultuuriobjektid nimetusega Linte Luhamägi (Loamägi) ja Mäkk Ida popsikoht, millede kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/

  Räpina valla üldplaneering on kehtestatud 27.06.2006 Räpina Vallavolikogu määrusega nr 7. Üldplaneeringu kohaselt on kinnisasja maakasutuse juhtfunktsiooniks puhke- ja virgestusmaa. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Põlva  maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Põlva Maavalitsuse koduleheküljel http://polva.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Põlva maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Põlva Maavalitsuse kodulehel http://polva.maavalitsus.ee/algatatud-maakonnaplaneering

  Põlva maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Põlva Maavalitsuse kodulehel http://polva.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Kinnisasjal paiknevad kunagise silohoidla ja kartulisorteerimispunkti varemed.

  Kinnisasjal on betoonjäätmed. Müüja ei võta kohustust korralda nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Seotud dokumendid: