vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Riksu küla, Sookana • Müügiotsus 24.07.2017, käskkiri nr 1-2/17/767
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1.71 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 250,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 320,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Sookana kinnisasi, 43301:001:1004, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917053000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub Riksu ranniku hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määruse nr 176 "Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas" 08.06.2007 jõustunud redaktsiooniga. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Maaüksusel on registreeritud poollooduslik kooslus - elupaigatüüp 6510 (aas-rebasesaba ka ürt-punanupuga niidud). Looduskaitseseaduse § 17 lõike 1 kohaselt kaitstava loodusobjekti poollooduslike koosluste esinemisaladel on vajalik nende ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus, nagu niitmine, loomade karjatamine, puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine või raadamine, mille ulatus määratakse hoiualadel kaitsekorralduskavaga. Tegevuste kohta täpsema info saamiseks pöörduda Keskkonnaameti Maahoolduse büroo maahoolduse spetsialistide poole.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Riksu ranniku linnualal ja Riksu ranniku loodusalal.

  Lümanda valla üldplaneering on kehtestatud Lümanda Vallavolikogu 21.08.2008 määrusega nr 66. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väärtusliku põllumaa alal ning mere ehituskeelu- ja piiranguvööndis. Väärtusliku põllumaa alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Lümanda valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel aadressiga http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering/kaarma-valla-ueldplaneering

  Saare maakonna kehtiva ja koostatava maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maa ajutise kasutamise lepingu alusel kinnisasja kasutanud isikule on antud saagikoristusõigus kuni 31.08.2017.

  Seotud dokumendid: