vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva linn, Aasa tn 29 • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1427 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 16 780,00 €
 • Tagatisraha: 1 670,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasi jääb vähem kui 5 km kaugusele riigipiirist ning sellest tulenevalt kehtivad kinnisasjal riigipiiri seadusest ja Vabariigi Valitsuse 17.09.1997 määrusest nr 176 „Piirire˛iimi eeskirja kinnitamine” tulenevad piirangud.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Narva Linnavalitsus on edastanud Maa-ametile kinnisasja geodeetilise alusplaani, millega on võimalik tutvuda juuresoleval väljavõttel.

  Geodeetilise alusplaani väljavõtte kohaselt läbib kinnisasja idaosa veetorustik ja drenaa˛itorustik. Müüjal puudub informatsioon rajatiste omaniku ja selle töös oleku kohta. Veetorustiku kaitsevööndi ulatuse kohta puuduvad andmed. Kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasi piirneb Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsusega nr 181 kehtestatud Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu alaga.

  Narva Linnavolikogu 17.04.2008 otsusega nr 126 kehtestatud Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 57a ning nende lähiala detailplaneeringu kohaselt on Aasa tn 31 kinnistu alajaamast kavandatud perspektiivne kõrgepingekaabel paralleelselt kinnistu läänepiiriga - olemasoleva elektrikaabli ja 5. Rohelise tänava vahelisele alale. Detailplaneeringu tehnovõrkude joonis on lisatud teatele.

  Narva linna üldplaneering on kehtestatud Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda valla kodulehel http://narvaplan.ee/index.php?lang=et&menu=2&page=0.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjale ulatuvad naaberkinnisasja piirdeaed ja kuur. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Kinnisasja läbib tee.

  Seotud dokumendid: