vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva linn, Oru tn 12 • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5155 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 51 560,00 €
 • Tagatisraha: 5 150,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi jääb vähem kui 5 km kaugusele riigipiirist ning sellest tulenevalt kehtivad kinnisasjal riigipiiri seadusest ja Vabariigi Valitsuse 17.09.1997 määrusest nr 176 „Piirire˛iimi eeskirja kinnitamine” tulenevad piirangud.

  Narva Linnavalitsus on edastanud Maa-ametile kinnisasja geodeetilise alusplaani, millega on võimalik tutvuda juuresoleval väljavõttel. Geodeetilise alusplaani kohaselt paikneb kinnisasja põhjapoolsel osal kanalisatsioonikaev, mille eesmärgi, omaniku ja töös oleku kohta Müüjal info puudub.

  Narva Linnavolikogu 14.08.2008 otsusega nr 251 kehtestatud Oru tn 10 ja selle lähiala detailplaneeringuga on kinnisasjale kavandatud ärimaa krunt. Planeeringu lahenduses on kogu detailplaneeringuala aadressiks Oru tn 10, käesoleval ajal on kinnistu aadressiks Oru tn 12. Planeeringujärgsest krundist on eraldatud 300 m2 suurune eraomandis olev ärimaa kinnistu Oru tn 10. Seega ei vasta olemasolev olukord detailplaneeringuga kavandatud krundi piiridele.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste ning tehnovõrkude ja teede väljaehitamise nõuete kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Narva linna üldplaneering on kehtestatud Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Narva linna kodulehel http://www.narvaplan.ee/index.php?lang=et&menu=2&page=0

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale on ladustatud jäätmeid. Müüja ei võta kohustust korraldada selle likvideerimist kinnisasjalt.

  Seotud dokumendid: