vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva linn, Oru tn 20 • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1578 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 13 890,00 €
 • Tagatisraha: 1 380,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndite ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Narva Linnavalitsus on edastanud Maa-ametile kinnisasja geodeetilise alusplaani väljavõtte, mis on käesolevale teatele lisatud.

  Kinnisasi jääb vähem kui 5 km kaugusele riigipiirist ning sellest tulenevalt kehtivad kinnisasjal riigipiiri seadusest ja Vabariigi Valitsuse 17.09.1997 määrusest nr 176 „Piirire˛iimi eeskirja kinnitamine” tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal paiknevad piirdeaiad, kasvuhooned ja kuurid. Kinnisasja kasutatakse aiamaana. Müüja ei ole andnud antud rajatiste ehitamiseks ega ala kasutamiseks omapoolset luba. Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjal paiknevate ehitiste ja muude esemete likvideerimist. Müügilepingu sõlmimisel ei ole omavoliliselt kasutatava ala otsest valdust võimalik ostjale üle anda.

  Narva linna üldplaneering on kehtestatud Narva Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda linna kodulehel http://narvaplan.ee/index.php?lang=et&menu=2&page=0

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: