vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Aluvere küla, Staadioni • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 14854 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 3 560,00 €
 • Tagatisraha: 350,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub. 

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (endine ärinimi Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) kasuks 0,4 kV  ja 10 kV maakaabelliinide ehitamiseks, kasutamiseks ja majandamiseks. Maakaabellliinid kajastuvad kitsenduste kaardil. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasi jääb ohtliku ettevõtte Rakvere Lihakombinaat AS ohualasse. Ohtliku ettevõtte ohualas maakasutuse planeerimisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduse §-s 32 toodud erinõuetega. Kinnisasja ehitusõiguse ja planeerimise tingimuste kohta tuleb küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasi asub endise Sõmeru valla piirkonnas. Sõmeru valla üldplaneering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 20.07.2006 määrusega nr 21. Kinnisasjale ulatub tee sanitaarkaitsevöönd. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://someru.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal paiknevad mänguväljak, metallkuur ja haagissuvila. Müüja ei ole rajatiste paigaldamiseks luba andnud ega võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt. 

  Seotud dokumendid: