vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Allika • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 28661 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 8 020,00 €
 • Tagatisraha: 800,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirnevate teede tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Katastriplaani kohaselt jääb kinnisasjale kaks kraavi.

  Väike-Maarja Vallavalitsuse andmetel kulgeb kinnisasjal omanikuta maa-alune kasutusest väljas soojatorustik. Müüjal puudub täpsem informatsioon torustiku asukoha, omaniku ja töös oleku kohta ning Müüja ei võta kohustust selgitada välja täpsemaid andmeid torustiku kohta.

  Kinnistule on Lääne-Viru maavanema 19.03.2010 korraldusega nr 165-m on antud nõusolek OÜ-le Pandivere Vesi vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamiseks, hooldus- ja remonditöödeks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. Kaitsevööndis ulatusega 2 meetrit torustikust kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevad piirangud.

  Väike-Maarja valla üldplaneering on kehtestatud Vallavolikogu 26.11.2008 määrusega nr 14. Üldplaneeringu põhijoonise kohaselt jääb kinnisasi perspektiivse elamumaa juhtotstarbega alale. Üldplaneeringu looduskaitse joonise kohaselt jääb kinnisasi vähesel määral Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ja karsti alale. Üldplaneeringu tehnovõrkude joonise kohaselt jääb kinnisasi kompaktse asustusega ja reovee kogumise alale ning kinnisasja läbib olemasolev rekonstrueeritav kanalisatsioonitorustik. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.v-maarja.ee/?part=html&id=187

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt on kinnisasjale aastaid tagasi ladustatud omavoliliselt jäätmeid. Jäätmeid võib paikneda ka pinnases. Müüjal puudub informatsioon jäätmete ladustaja, jäätmete koguse ja koostise kohta. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ning Müüja ei võta kohustust korraldada jäätmete likvideerimist kinnisasjalt ega selle koguse ega koostise välja selgitamist.

  Kinnisasja kasutatakse aiamaana naaberkinnistute omanike poolt. Naaberkinnistute omanikke on teavitatud kasutamise lõpetamise vajadusest uue omaniku nõudmisel.

  Seotud dokumendid: