vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kiltsi alevik, Kalda tn 8a • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 12063 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 1 750,00 €
 • Tagatisraha: 170,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja piirile on ladustatud vanarehvid. Müüja ei võta kohustust korraldada rehvide likvideerimist kinnistult.

  Väike-Maarja valla üldplaneering on kehtestatud Vallavolikogu 26.11.2008 määrusega nr 14. Üldplaneeringu põhijoonise kohaselt jääb kinnisasi perspektiivse elamumaa juhtotstarbega ja kompaktse asustusega maa-alale. Üldplaneeringu looduskaitse kaardi kohaselt ulatub kinnisasjale vähesel määral piirkondliku tähtsusega rohekoridori ala. Nimetatud alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Tehnovõrkude joonise kohaselt kulgeb Kalda tänaval rekonstrueeritav veetorustik. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.v-maarja.ee/?part=html&id=187

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: