vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Väike-Maarja alevik, Pähkli tn 4 • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 44426 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 6 400,00 €
 • Tagatisraha: 640,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on Lääne-Viru maavanema 19.03.2010 korraldusega nr 165-m antud nõusolek OÜ-le Pandivere Vesi vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamiseks, hooldus- ja remonditöödeks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresolevatel asendiplaanidel. Torustike kaitsevöönd on 2 m torustiku teljest. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusest ning ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu ja tasuline teeservituut kinnistu nr 1231431 igakordse omaniku kasuks. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Lisaks paikneb kinnisasja lõunapoolses osas kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt endine tuletõrjevee mahuti, mille töös oleku kohta Müüjal info puudub.

  Väike-Maarja valla üldplaneering on kehtestatud Vallavolikogu 26.11.2008 määrusega nr 14. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.v-maarja.ee/?part=html&id=187

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: