vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tamsalu linn, Toome tn 24 • Müügiotsus 27.12.2017, käskkiri nr 1-2/17/1244
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4397 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 4 400,00 €
 • Tagatisraha: 440,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub endise Tamsalu valla piirkonnas.

  Kohalikult omavalitsuselt saadud info kohaselt paiknevad maaüksusel seal varem asunud bensiinijaama teenindamiseks rajatud tehnovõrgud (vee- ja kanalisatsioonitorustik). Lisatud on väljavõte Tamsalu linna veeprojekti teostusjoonisest, millele on kantud maaüksuse tarbeks rajatud endised tehnovõrgud. Müüjal puudub informatsioon torustike seisukorra kohta.

  Kinnisasi asub Tamsalu Vallavolikogu 27.02.2008 otsusega nr 15 kehtestatud Suusastaadioni ja -radade ning Tamsalu EPT tankla maa-ala detailplaneeringu alal. Toome tn 24 kinnisasi on tähistatud positsiooniga nr 4.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste ning tehnovõrkude ja teede väljaehitamise nõuete kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Tamsalu valla üldplaneering on kehtestatud Tamsalu Vallavolikogu 19.05.2010 määrusega nr 6. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://tamsalu.kovtp.ee/valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal on asunud varasemalt tanklahoone, mis on 2014.aastal täielikult lammutatud. Kinnisasi on valdavas osas asfalteeritud.

  Seotud dokumendid: