vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 08.03.2018 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 384.95 KB, 12.01.2018 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 384.95 KB, 12.01.2018 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 16.59 KB, 7.09.2011 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917063000007,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 08.03.2018 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 08.03.2018 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 08.03.2018 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0781, 675 0101, 665 0679 ja 675 0172.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

08.03.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Nava küla, Sõstra, (57801:001:0334)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tõikvere küla, Turbaaugu, (81001:001:0535)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 3. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Sirguvere küla, Kure, (71301:002:0266)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 4. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Sulustvere küla, Sulli, (61601:001:0587)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 5. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Võhmanõmme küla, Sirgu, (61601:001:0592)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 6. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla, Ebru, (61601:001:0503)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Järva maakond, Järva vald, Ambla alevik, Ees-Niidu, (13401:001:0298)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 8. Järva maakond, Järva vald, Kiigevere küla, Ruubeli, (23401:004:0095)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 9. Järva maakond, Järva vald, Koigi küla, Pihlapuu, (32501:003:0183)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 10. Järva maakond, Paide linn, Vedruka küla, Jäätmaa, (68401:004:0136)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Järva maakond, Türi vald, Kabala küla, Piiritaja, (27101:004:0285)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 12. Järva maakond, Türi vald, Kabala küla, Siniraagu, (27101:004:0313)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 13. Järva maakond, Türi vald, Kurla küla, Kaare, (83501:001:0214)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Järva maakond, Türi vald, Lungu küla, Rumbipõllu, (37501:001:0132)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 15. Järva maakond, Türi vald, Sagevere küla, Nurga, (27101:003:0182)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 16. Järva maakond, Türi vald, Taikse küla, Petrinurga, (83501:001:0303)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 17. Järva maakond, Türi vald, Taikse küla, Pärdipõllu, (83501:001:0304)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Auküla, Põlluääre, (19001:001:0285)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 19. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Idavere küla, Nõgese, (19001:001:0304)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 20. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kisuvere küla, Kraavivahe, (19002:004:0990)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 21. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tatruse küla, Põdrapulli, (19002:001:0215)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tatruse küla, Teekäänu, (19002:002:0087)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 23. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kõrveküla, Otsa, (27302:001:0416)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 24. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Inju küla, Kasesalu, (90001:001:0123)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 25. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Lammasküla, Mailase, (66001:001:0411)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 26. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Nõmme küla, Traavli, (92701:004:0196)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Nõmmküla, Kuldnoka, (66001:001:0458)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 28. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Vao küla, Jõekalda, (92701:001:0194)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 29. Põlva maakond, Räpina vald, Meeksi küla, Poksi, (45401:001:0104)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Põlva maakond, Räpina vald, Mehikoorma alevik, Paju, (45401:001:0314)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 31. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Allika küla, Raiste, (86301:004:0395)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 32. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Aruküla, Rajametsa, (86301:005:0442)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 33. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Matsi küla, Hundilaane, (86301:006:0339)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 34. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Matsi küla, Karumetsa, (86301:006:0338)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/215 Ava  
 35. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paatsalu küla, Annuse, (86301:001:0341)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 36. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paatsalu küla, Liivamäe, (86301:001:0464)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 37. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paatsalu küla, Tedre, (86301:003:0128)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 38. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Palatu küla, Timpnarmiku, (33402:002:0163)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.05.2018, käskkiri 1-2/18/441
 39. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tamba küla, Keeru, (86301:003:0129)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 40. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tiilima küla, Jaapani, (86302:002:0365)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/215 Ava  
 41. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Tõrdu küla, Krossi, (18803:001:0196)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 42. Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Õuna tn 12, (16001:001:0331)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Pärnu maakond, Pärnu linn, Eassalu küla, Pirsiserva, (16001:001:0311)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Pärnu maakond, Pärnu linn, Rammuka küla, Mihkli, (82601:001:0154)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/215 Ava  
 45. Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Männituka, (82601:001:0317)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 46. Pärnu maakond, Tori vald, Kõrsa küla, Välja, (80801:001:0847)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Rapla maakond, Kehtna vald, Põllu küla, Vainupõllu, (29202:007:0127)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/221 Ava  
 48. Rapla maakond, Märjamaa vald, Araste küla, Saale, (88402:001:0507)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 49. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kausi küla, Paenuka, (88401:001:0532)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Rapla maakond, Märjamaa vald, Lümandu küla, Lõo, (50401:003:0227)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Rapla maakond, Märjamaa vald, Päärdu küla, Tuvi, (88402:001:0457)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 52. Rapla maakond, Rapla vald, Juuru alevik, Kännu, (24001:001:0238)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Tartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla, Mõisa-Tamme, (58201:001:0197)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 54. Tartu maakond, Elva vald, Kaimi küla, Sibulanurme, (60501:001:0345)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 55. Tartu maakond, Kastre vald, Issaku küla, Rasvatihase, (91501:001:0177)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 56. Tartu maakond, Kastre vald, Kõnnu küla, Aasaveere, (91501:001:0228)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 57. Tartu maakond, Luunja vald, Viira küla, Merili, (43201:001:1438)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 58. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Toominga, (52801:001:0319)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 59. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Pala küla, Aasa, (57601:001:0157)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 60. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Tõruvere küla, Vahe, (12601:001:0110)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 61. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Tähemaa küla, Jaaniniidu, (86101:001:0206)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/429
 62. Tartu maakond, Tartu linn, Rahinge küla, Kraavi, (83101:005:0145)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 63. Tartu maakond, Tartu vald, Igavere küla, Sommaniidu, (79402:002:0264)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 64. Tartu maakond, Tartu vald, Kastli küla, Priimula, (79401:002:0305)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/423
 65. Tartu maakond, Tartu vald, Lombi küla, Varsakabja, (79401:001:0075)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 66. Tartu maakond, Tartu vald, Uhmardu küla, Papisoo, (77301:001:0278)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 67. Valga maakond, Otepää vald, Vana-Otepää küla, Kitse, (63602:001:0047)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 68. Valga maakond, Tõrva vald, Lõve küla, Vaigu, (61301:001:0080)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/221 Ava  
 69. Valga maakond, Valga vald, Sooru küla, Tammekannu, (82001:001:0479)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/221 Ava  
 70. Viljandi maakond, Mulgi vald, Maru küla, Ööbiku, (19201:002:0106)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 71. Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõisaküla linn, Põllu tn 5, (49001:001:0038)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 72. Viljandi maakond, Mulgi vald, Päidre küla, Metsõuna, (19201:001:0101)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 73. Viljandi maakond, Mulgi vald, Veelikse küla, Veere, (10501:004:0096)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 74. Viljandi maakond, Mulgi vald, Äriküla, Põõsa, (60001:001:0198)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 75. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Vastemõisa küla, Tiigi, (75801:001:0566)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 76. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhmassaare küla, Räägu, (75801:001:0314)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 77. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kolga-Jaani alevik, Väriheina, (32801:001:0196)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 78. Viljandi maakond, Viljandi vald, Lalsi küla, Vaba, (32801:001:0177)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava  
 79. Viljandi maakond, Viljandi vald, Sultsi küla, Kivimetsa, (57001:003:0067)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/219 Ava