vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 14.03.2018 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 384.95 KB, 12.01.2018 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 384.95 KB, 12.01.2018 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 16.59 KB, 7.09.2011 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917064000006,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 14.03.2018 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 14.03.2018 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 14.03.2018 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0781, 675 0101, 665 0679 ja 675 0172.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

14.03.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Kose vald, Palvere küla, Põldma, (33702:001:0124)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 2. Harju maakond, Kuusalu vald, Loksa küla, Varsakabja, (35301:001:0560)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.05.2018, käskkiri 1-2/18/437
 3. Harju maakond, Kuusalu vald, Vanaküla, Kraavihaldja, (35301:001:0631)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 4. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Rebasesaba, (35301:001:0524)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 5. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Härjasilma, (35301:001:0574)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 6. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Kasteheina, (35301:001:0573)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Lageda, (35301:001:0587)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Lõosilma, (35301:001:0575)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 9. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Nurme, (35301:001:0580)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 10. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Siilu, (35301:001:0578)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Taskulapi, (35301:001:0579)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Välja, (35301:001:0588)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 13. Harju maakond, Raasiku vald, Pikavere küla, Haometsa, (65101:004:0165)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 14. Harju maakond, Saue vald, Aude küla, Metsanurga, (51801:001:0712)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 15. Harju maakond, Saue vald, Lehetu küla, Kolmnurga, (51801:002:0262)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 16. Harju maakond, Saue vald, Viruküla, Nõmmemetsa, (51802:002:0584)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 17. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Rausvere küla, Pajuniidu, (22901:001:0326)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 18. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Pajukassi, (43801:001:0078)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 19. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Kirikuküla, (85101:001:0551)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 20. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Salapõllu, (85101:001:0590)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 21. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Kobrulehe, (85101:002:0445)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 22. Ida-Viru maakond, Toila vald, Kabelimetsa küla, Teelahkme, (32001:001:0332)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Ida-Viru maakond, Toila vald, Peeri küla, Ristikupõllu, (32002:002:0242)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 24. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Ulvi küla, Pumbajaama, (16402:003:0356)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 25. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aseriaru küla, Rebase, (15401:001:0364)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 26. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kõrkküla, Toomavälja, (15401:002:0297)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 27. Põlva maakond, Põlva vald, Adiste küla, Pedaja, (62101:001:0086)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 28. Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla, Mudaka, (62101:001:0125)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 29. Põlva maakond, Põlva vald, Taevaskoja küla, Kuulusoo, (62101:001:0371)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.04.2018, käskkiri 1-2/18/242 Ava  
 30. Põlva maakond, Põlva vald, Taevaskoja küla, Nutiveere, (62101:001:0370)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 31. Põlva maakond, Räpina vald, Köstrimäe küla, Kuresoo, (70701:001:0117)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 32. Põlva maakond, Räpina vald, Köstrimäe küla, Kuustiku, (70701:001:0147)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 33. Põlva maakond, Räpina vald, Mägiotsa küla, Juudsilohu, (70701:001:0115)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 34. Põlva maakond, Räpina vald, Pahtpää küla, Saarõnõna, (87901:001:0189)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Põlva maakond, Räpina vald, Raigla küla, Niiduotsa, (70703:004:0080)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 36. Põlva maakond, Räpina vald, Ristipalo küla, Kikkaniidu, (70701:001:0149)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 37. Põlva maakond, Räpina vald, Ristipalo küla, Ojaniidu, (70701:001:0151)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 38. Põlva maakond, Räpina vald, Võuküla, Sooperve, (70701:001:0574)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 39. Saare maakond, Muhu vald, Hellamaa küla, Kiviotsa, (47801:006:0474)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 40. Saare maakond, Muhu vald, Hellamaa küla, Lättemäe, (47801:001:0606)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 41. Saare maakond, Muhu vald, Igaküla, Lepa, (47801:002:0031)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 42. Saare maakond, Muhu vald, Igaküla, Mihkli, (47801:002:0443)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 43. Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Helme, (47801:001:0544)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Saare maakond, Muhu vald, Mõisaküla, Suurekraavi, (47801:003:0051)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 45. Saare maakond, Muhu vald, Simiste küla, Põllumetsa, (47801:001:0490)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 25.05.2018, käskkiri 1-2/18/409
 46. Saare maakond, Muhu vald, Simiste küla, Rannametsa, (47801:001:0633)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 47. Saare maakond, Saaremaa vald, Anseküla, Mihklipõllu, (72101:002:0036)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.04.2018, käskkiri 1-2/18/241 Ava  
 48. Saare maakond, Saaremaa vald, Hämmelepa küla, Niidi, (59201:001:0940)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Saare maakond, Saaremaa vald, Ilpla küla, Sarapuu, (59201:003:0529)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 50. Saare maakond, Saaremaa vald, Jursi küla, Välja, (85801:001:1237)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 51. Saare maakond, Saaremaa vald, Kanissaare küla, Mäeveere, (63401:001:0542)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 52. Saare maakond, Saaremaa vald, Kungla küla, Siilu, (85801:001:1209)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Saare maakond, Saaremaa vald, Mustjala küla, Himma, (48301:001:0698)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 54. Saare maakond, Saaremaa vald, Mustjala küla, Laanetu, (48301:001:0734)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 55. Saare maakond, Saaremaa vald, Mustjala küla, Linnusoo, (48301:001:0732)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 56. Saare maakond, Saaremaa vald, Mäeküla, Mooni, (55001:001:0742)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.04.2018, käskkiri 1-2/18/244 Ava  
 57. Saare maakond, Saaremaa vald, Neemi küla, Tuulemäe, (63401:001:0644)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 58. Saare maakond, Saaremaa vald, Ninase küla, Toomase, (48301:001:0683)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 59. Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Loigu, (59201:004:0619)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 60. Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Männiku, (59201:003:0599)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 61. Saare maakond, Saaremaa vald, Püha küla, Soovälja, (59201:003:0604)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 62. Saare maakond, Saaremaa vald, Sakla küla, Lambaniidu, (85801:001:1186)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 63. Saare maakond, Saaremaa vald, Sakla küla, Toomeveere, (85801:001:1163)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 64. Saare maakond, Saaremaa vald, Unguma küla, Luige, (63401:001:0587)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 65. Saare maakond, Saaremaa vald, Vanalõve küla, Kullerkupu, (85801:004:0079)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 66. Saare maakond, Saaremaa vald, Vanalõve küla, Lageda, (85801:001:1192)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 67. Saare maakond, Saaremaa vald, Väkra küla, Metsarohu, (85801:001:1187)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 68. Saare maakond, Saaremaa vald, Väkra küla, Põlluvahe, (85801:001:1171)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/222 Ava  
 69. Võru maakond, Setomaa vald, Lobotka küla, Kalda, (93401:001:0750)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 70. Võru maakond, Setomaa vald, Rääptsova küla, Veremäe, (93401:001:0704)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 71. Võru maakond, Setomaa vald, Vaartsi küla, Pedastiku, (93401:001:0651)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud