vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 21.03.2018 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 383.15 KB, 26.11.2019 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 383.15 KB, 26.11.2019 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 54.83 KB, 26.11.2019 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917066000004,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 21.03.2018 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 21.03.2018 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 21.03.2018 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0781, 675 0101, 665 0679 ja 675 0172.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

21.03.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik, Tuuletallaja, (29501:007:1655)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 2. Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Väike-Tade, (72701:001:1914)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 3. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik, Saialille, (36801:001:0934)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 4. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Leisu küla, Mütsi, (17501:001:0274)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.04.2018, käskkiri 1-2/18/317 Ava  
 5. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Reigi küla, Lõõma, (39201:004:0235)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 6. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sääre küla, Jääraku, (63901:001:1445)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sääre küla, Metsaääre, (63901:001:1438)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tammetaguse küla, Jõekalda, (22401:001:0354)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 9. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Vahepõllu, (85101:001:0595)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 10. Ida-Viru maakond, Toila vald, Paate küla, Hiireaia, (32001:001:0334)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Ida-Viru maakond, Toila vald, Täkumetsa küla, Metsatuka, (32001:001:0242)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 12. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Lilastvere küla, Lilluka, (81001:001:0492)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 22.04.2018, käskkiri 1-2/18/301 Ava  
 13. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Raaduvere küla, Seene, (24801:001:0609)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 14. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Raaduvere küla, Karjääri, (24801:001:0608)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 15. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Levala küla, Leevikese, (71301:001:0372)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 16. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Levala küla, Markuse, (71301:001:0355)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 17. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Jüriküla, Saluste, (61101:001:0188)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.04.2018, käskkiri 1-2/18/317 Ava  
 18. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Vägari küla, Teeääre, (57302:002:0176)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Järva maakond, Järva vald, Kuksema küla, Jäätmaa, (25702:003:0216)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 20. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Jalukse küla, Rööpküliku, (55201:001:0837)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 21. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rõuma küla, Kadastiku, (43901:001:0012)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Uugla küla, Tammepõllu, (43901:001:0002)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.04.2018, käskkiri 1-2/18/317 Ava  
 23. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Käru küla, Kõrve, (16101:003:0197)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.04.2018, käskkiri 1-2/18/317 Ava  
 24. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Käru küla, Soometsa, (16101:003:0193)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.04.2018, käskkiri 1-2/18/317 Ava  
 25. Põlva maakond, Kanepi vald, Mügra küla, Haavikupõllu, (85601:002:0330)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 26. Põlva maakond, Kanepi vald, Prangli küla, Sepapargi, (35401:001:0317)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 27. Põlva maakond, Kanepi vald, Vissi küla, Põlisteniidu, (85601:002:0311)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 28. Põlva maakond, Põlva vald, Vanaküla, Lepistu, (62101:001:0081)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Pällama, (19502:002:0312)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik, Linnamäe tn 3a, (19502:003:0238)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 31. Pärnu maakond, Pärnu linn, Kiraste küla, Jakobi, (82601:001:0245)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 32. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lavassaare alev, Kalda, (16001:001:0314)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 33. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lavassaare alev, Tööstuse, (16001:001:0313)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 34. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ridalepa küla, Ojapõllu, (15902:001:0535)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Pärnu maakond, Saarde vald, Väljaküla, Madara, (71101:001:0453)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.04.2018, käskkiri 1-2/18/317 Ava  
 36. Pärnu maakond, Tori vald, Võlli küla, Suurepõllu, (80801:001:0882)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 37. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kurevere küla, Kortsu, (88401:001:0341)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 38. Rapla maakond, Märjamaa vald, Lümandu küla, Kalmu, (50401:003:0225)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 39. Rapla maakond, Märjamaa vald, Soosalu küla, Vaadiku, (42701:001:0178)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.04.2018, käskkiri 1-2/18/317 Ava  
 40. Saare maakond, Muhu vald, Tupenurme küla, Nonnu, (47801:001:0501)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 41. Saare maakond, Saaremaa vald, Eeriksaare küla, Värava, (43301:001:1099)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 42. Saare maakond, Saaremaa vald, Küdema küla, Orase, (48301:001:0688)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Saare maakond, Saaremaa vald, Nasva alevik, Luguse, (43301:001:0639)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Saare maakond, Saaremaa vald, Sandla küla, Välja, (59201:001:0837)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 45. Saare maakond, Saaremaa vald, Turja küla, Kurejala, (85801:001:1200)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 46. Saare maakond, Saaremaa vald, Uuemõisa küla, Lapi, (63401:001:0681)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 47. Tartu maakond, Luunja vald, Sirgumetsa küla, Sihi, (43201:001:1598)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 48. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Kraavikopli, (79401:006:1517)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 49. Võru maakond, Rõuge vald, Sänna / Sännä küla, Suudme, (69701:001:0183)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 50. Võru maakond, Rõuge vald, Sänna / Sännä küla, Silla, (69701:001:0184)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 51. Võru maakond, Setomaa vald, Lobotka küla, Mõtsa, (93401:001:0650)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 52. Võru maakond, Setomaa vald, Sesniki küla, Jõeniidu, (93401:001:0749)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava  
 53. Võru maakond, Võru vald, Liinamäe küla, Haljasmetsa, (54701:001:0189)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.04.2018, käskkiri 1-2/18/274 Ava