vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik, Saialille • Müügiotsus 18.09.2017, käskkiri nr 1-2/17/892
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.28 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 21 120,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 110,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Saialille kinnisasi, 36801:001:0934, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917066000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndite ulatuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjaga piirneval Roo tn 5a maaüksusel paikneb kanalisatsiooni ülepumpla, mis kuulub AS-le Kärdla Veevärk. Pumpla kuja ulatus on 20 meetrit. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud. 

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus AS Kärdla Veevärk kasuks 767 m2 kasutusala ulatusega vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks, omamiseks, valdamiseks ja kõikide tööde teostamiseks, mis on seotud tehnorajatise ehitamise, majandamise, remontimise, korrashoiu ja hooldamisega. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguseda seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus. Kasutusala ulatusega tuleb tutvuda juurdelisatud asendiplaanil.

  Kasutusõigus ala plaani kohaselt paiknevad kinnisasjal veel mitmed kanalisatsioonitorustikud ja likvideeritavad veetorustikud. Müüjal puudub info kanalisatsiooni- ja veetorustike omanike, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta. Torustike kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasi piirneb Käina vallavolikogu 26.08.2002 otsusega nr 221 kehtestatud Mere tn 34 krundi jagamise detailplaneeringu, Käina Vallavolikogu 15.07.2002 otsusega nr 213 on kehtestatud Mere tn 24 krundi detailplaneeringu, Käina Vallavolikogu 27.05.2002 otsusega nr 194 kehtestatud Luige 19 detailplaneeringu ja Käina Vallavolikogu 28.01.2002 otsusega nr 160 kehtestatud Lahe 15 krundi detailplaneeringu alaga.

  Mere tn 24a krundi detailplaneeringu põhijoonise kohaselt suunduvad Saialille kinnisasjale veetorustikud, mille omanike, töös oleku ja kaitsevööndite ulatuste kohta müüjal info puudub. Torustike kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub endise Käina valla territooriumil. Käina valla üldplaneering on kehtestatud Käina Vallavolikogu 31.05.2006 määrusega nr 13. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi reserveeritud elamualal ja munitsipaalomandisse taotletaval alal ning kinnisasjale ulatub pumpla kaitsevöönd. Käina valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Käina valla kodulehel aadressiga http://www.kaina.hiiumaa.ee/index.php?id=3

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paiknevad mitmed puuriidad ja kinnisasja kasutatakse aiamaana. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt puuriitade likvideerimist ja ala kasutamise lõpetamist. Müüja ei ole andnud luba kinnisasjale puuriitade paigaldamiseks ja ala aiamaana kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: