vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Sandla küla, Välja • Müügiotsus 06.02.2018, käskkiri nr 1-2/18/73
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1.58 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 740,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 470,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Välja kinnisasi, 59201:001:0837, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917066000004   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndite ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  AS-lt Kuressaare Veevärk saadud andmete alusel paiknevad kinnisasjal ettevõttele kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitorustikud kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustike paiknemisega tuleb tutvuda juuresolevatel asendiplaanidel.

  Lisaks paikneb kinnisasja kaguosas AS-le Kuressaare Veevärk kuuluv pumpla. Pumplast suundub sadeveekanalisatsioonitorustik kinnisasja lõunasuunas. Pumpla kuja ulatus on 10 meetrit. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud. Müüjal puuduvad andmed sadeveekanalisatsioonitorustiku ja kaabli omaniku, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta. Eelnimetatud rajatiste paiknemisega tuleb tutvuda juuresolevatel asendiplaanidel.

  Lisaks eeltoodule ja kitsenduste kaardil kajastatule asub põhikaardi kohaselt kinnisasjal soojustorustik ning kasutuses olev kinnine tuletõrje veevõtukoht, mis on ühendatud tehnovõrkude süsteemi. Kohalikust omavalitsusest saadud informatsiooni kohaselt on soojustorustik likvideeritud. Tuletõrje veevõtukoha ja soojustorustiku asukohad on toodud juuresoleval asendiplaanil. 

  Kinnisasi asub endise Pihtla valla territooriumil. Pihtla valla rannikualade üldplaneering on kehtestatud Pihtla Vallavolikogu 13.10.2005 määrusega nr 6. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi reserveeritud üldkasutataval alal. Pihtla valla rannikualade üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Pihtla valla kodulehel aadressiga http://www.pihtlavv.ee/index2.php?141&x=4&m=aktid

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal võivad paikneda puuriit, jäätmed ja kinnisasja kasutatakse aiamaana. Müüja ei ole andnud luba kinnisasjale puuriida paigutamiseks ning kinnisasja aiamaana kasutamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada kasutamise lõpetamist.

  Seotud dokumendid: