vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tuudi küla, Jaagu • Müügiotsus 20.03.2018, käskkiri nr 1-2/18/186
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.47 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 420,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 640,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  • Selgitus: Jaagu kinnisasi, 41101:001:0834, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917068000002   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjal paiknevad täielikult lagunenud ehitiste varemed.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja põhjaosas asub arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 10009) ja selle kaitsevöönd. Asulakoht on tunnistatud mälestiseks kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59 (RTL 1997, 169-171, 954). Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune ala mälestise piirist. Muinsuskaitseameti loata on keelatud kinnistu piiride ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitamine ja mälestisele mis tahes seda kahjustava või selle ilmet muutva objekti paigaldamine, haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustööd, m ullatööd ja maaharimine ning teede, trasside ja võrkude rajamine. Muinsuskaiteametilt saadud informatsiooni kohaselt võib senist väljakujunenud maakasutust jätkata. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. 

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lääne maakonnas Lihula vallas. Endise Lihula valla üldplaneering on kehtestatud Lihula Vallavolikogu 25.09.2003 määrusega nr 22 ning muudetud Lihula Vallavolikogu 28.04.2011 määrusega nr 13 ja 31.01.2013 määrusega nr 2. Üldplaneeringu kohaselt läbib kinnisasja tee. Lihula valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lihula valla kodulehel aadressiga http://www.lihula.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: