vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 08.05.2018 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 384.95 KB, 12.01.2018 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 384.95 KB, 12.01.2018 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 16.59 KB, 7.09.2011 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917073000000,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 08.05.2018 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 08.05.2018 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 08.05.2018 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0782, 665 0781, 675 0126, 675 0101.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

08.05.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Järve tee 13, (24501:001:0928)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 2. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ereda küla, Kraavitaguse, (49801:001:0763)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ereda küla, Põõsastiku, (49801:001:0772)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 4. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ohakvere küla, Peivo, (22901:001:0593)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 5. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ohakvere küla, Pärtli, (22901:001:0596)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 6. Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Kahula küla, Rikandi-Ääre, (25101:001:0317)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Kahula küla, Tedre-Ääre, (25101:001:0318)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 8. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Liiva küla, Keskpõllu, (43801:001:0307)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 9. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Liiva küla, Laaduri, (43801:001:0335)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 10. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Hirmuse küla, Kullerkupu, (43801:001:0313)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Põllunurga, (43801:001:0327)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 12. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Sendi, (43801:001:0337)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Tähe, (43801:001:0330)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Salaküla, Jalaka, (43801:001:0322)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 15. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Salaküla, Mureli, (43801:001:0305)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 16. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Salaküla, Nukilapi, (43801:001:0324)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Salaküla, Pärna, (43801:001:0323)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Salaküla, Võtiku, (43801:001:0321)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Savala küla, Kikka, (43801:001:0340)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 20. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kursi küla, Ääre, (61101:001:0307)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 21. Järva maakond, Järva vald, Abaja küla, Luiste, (31401:001:0435)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Järva maakond, Järva vald, Abaja küla, Sakuaasa, (31401:001:0436)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 23. Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Sireli, (23401:001:0365)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 24. Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Laudpõllu, (23401:001:0368)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 25. Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Veski, (31401:001:0449)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 26. Järva maakond, Järva vald, Koigi küla, Kännupõllu, (32501:001:0295)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 27. Järva maakond, Järva vald, Väinjärve küla, Kalju, (31401:001:0453)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 28. Järva maakond, Paide linn, Kriilevälja küla, Järve, (56501:001:0559)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nõva küla, Kadakatuka, (53101:001:0589)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 25.05.2018, käskkiri 1-2/18/411 Ava  
 30. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nõva küla, Aida, (53101:001:0588)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 31. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tusari küla, Nurmika, (53101:001:0585)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 25.05.2018, käskkiri 1-2/18/411 Ava  
 32. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tusari küla, Ristiku, (53101:001:0584)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 33. Lääne maakond, Vormsi vald, Hosby küla, Liiviku, (90701:001:0744)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 34. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kantküla, Rabamäe, (70201:001:0554)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 25.05.2018, käskkiri 1-2/18/411 Ava  
 35. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nõmmise küla, Jõeaasu, (70201:001:0558)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 36. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Viru-Jaagupi alevik, Pihlaka tn 8, (90001:001:1101)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 25.05.2018, käskkiri 1-2/18/411 Ava  
 37. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Viru-Jaagupi alevik, Puu tn 1, (90001:001:1102)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 38. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kadiküla, Rohekonna, (66001:001:0524)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 39. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Piibe küla, Rajapõllu, (66001:001:0541)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 40. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Rakke alevik, Lõunaserva, (66001:001:0549)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Poanse küla, Uuemetsa, (41101:001:0902)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 42. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Poanse küla, Uuepõllu, (41101:001:0903)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 43. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Linnupõllu, (16001:001:0433)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ridalepa küla, Keraheina, (16001:001:0436)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 45. Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla, Nurme, (80801:001:0895)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 46. Rapla maakond, Märjamaa vald, Paljasmaa küla, Põllu, (88401:001:0030)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Saare maakond, Saaremaa vald, Väljaküla, Tasku, (85801:001:1302)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 48. Tartu maakond, Elva vald, Aakre küla, Jõevahe, (60801:001:0406)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Tartu maakond, Elva vald, Väike-Rakke küla, Metsapõllu, (66601:001:0261)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 50. Tartu maakond, Kastre vald, Kõivuküla, Lusti, (18501:001:1502)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 51. Tartu maakond, Kastre vald, Mäksa küla, Pargivälja, (50101:001:0399)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 52. Tartu maakond, Luunja vald, Põvvatu küla, Pihlapuu, (43201:001:1632)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 53. Tartu maakond, Nõo vald, Aiamaa küla, Niidu, (52801:001:0630)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 54. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Naelavere küla, Taganurga, (12601:001:0309)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 55. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Naelavere küla, Kitseherne, (12601:001:0310)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 56. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Naelavere küla, Õuna, (12601:001:0313)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 57. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Tähemaa küla, Viiranurme, (86101:001:0306)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 58. Tartu maakond, Tartu vald, Laeva küla, Salla, (38301:001:0160)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 59. Viljandi maakond, Mulgi vald, Põlde küla, Põllu, (10501:001:0307)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 60. Viljandi maakond, Viljandi vald, Karula küla, Künnipõllu, (89801:001:0708)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2018, käskkiri 1-2/18/415 Ava  
 61. Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustivere küla, Kroonmäe, (89801:001:0706)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 25.05.2018, käskkiri 1-2/18/411 Ava