vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Liiva küla, Laaduri • Müügiotsus 08.04.2018, käskkiri nr 1-2/18/243
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 11.34 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 20 410,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 040,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Laaduri kinnisasi, 43801:001:0335, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917073000000   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub osaliselt riikliku kaitse all oleva arheoloogiamälestise Kalmistu (reg-nr 9103) kaitsevööndis. Arheoloogiamälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59 (RTL 1997, 169-171, 954). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused, kaevetööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates. Mälestis ja selle kaitsevöönd on tähistatud Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil.

  Kinnisasi piirneb Lüganuse Vallavolikogu 30.10.2014 otsusega nr 97 kehtestatud Uus-Kiviõli kaevanduse detailplaneeringu alaga.

  Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 otsusega nr 62 on otsustatud kinnitada üldplaneeringu ülevaatuse tulemused ning lugeda Lüganuse valla haldusterritooriumil kehtivaks 30.06.2008 vastu võetud Maidla valla üldplaneering, 27.04.2006 kehtestatud Püssi linna üldplaneering ja 28.07.2004 kehtestatud Lüganuse valla üldplaneering kuni uue Lüganuse valla üldplaneeringu kehtestamiseni. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasja detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://lyganusevald.kovtp.ee/uldplaneering .

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: