vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Tuleviku • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.33 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 320,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 330,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tuleviku kinnisasi, 62401:001:0033, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirnevate teede ja kinnisasja läbiva tee kasutusvõimaluste ning kaitsevööndite ulatuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  AS-lt Pärnu Vesi saadud andmete alusel paiknevad kinnisasjal Pärnu linna Audru osavallale kuuluvad veevarustuse ja kanalisatsioonitrassid, mille osas on alustatud üleandmist AS-le Pärnu Vesi. Vee- ja kanalisatsioonitrassside kaitsevööndi ulatus on 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustike paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjale on Pärnu maavanema 18.05.2011 korraldusega nr 307-m antud nõusolek AS-le Telia (endine ärinimi Elion Ettevõtted AS), mille kohaselt on ettevõttel õigus omada maaüksusel maatükiga püsivalt ühendatud elektroonilise side võrku ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektroonilise side võrkude ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks ja remontimiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda maavanema korralduse lisana oleval asendiplaanil.

  Kinnisasjale on Pärnu maavanema 16.05.2011 korraldusega nr 305-m antud nõusolek AS-le Telia (endine ärinimi Elion Ettevõtted AS), mille kohaselt on ettevõttel õigus omada maaüksusel maatükiga püsivalt ühendatud elektroonilise side võrku ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektroonilise side võrkude ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja likvideerimiseks. Sideliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjale on Pärnu maavanema 13.11.2008 korraldusega nr 699-m antud nõusolek AS-le Telia (endine ärinimi Elion Ettevõtted AS), mille kohaselt on ettevõttel õigus omada maaüksusel maatükiga püsivalt ühendatud elektroonilise side võrke ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektroonilise side võrkude ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja likvideerimiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda maavanema korralduse lisana oleval asendiplaanil.

  Kinnisasjale on Pärnu maavanema 28.11.2012 korraldusega nr 681 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi elektrimaakaabelliini ja kaablikapi ehitamiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda maavanema korralduse lisana oleval asendiplaanil.

  Kinnisasjale on Pärnu maavanema 21.05.2014 korraldusega nr 264 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi elektrimaakaabelliinide ja õhuliini mastitõmmitsate ehitamiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda maavanema korralduse lisana oleval asendiplaanil.

  Kinnisasjale on Pärnu maavanema 04.02.2016 korraldusega nr 1-1/16/119, mida on muudetud 12.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/709, antud nõusolek Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele, mille kohaselt on ettevõttel õigus omada maaüksusel maatükiga püsivalt ühendatud elektroonilise side võrku ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud liinirajatise ehitamiseks ning liinirajatise remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks. Sideehitis kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Maa-amet on kooskõlastanud „Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliin Sindi-Audru lõigul Pärnumaal Tori vallas ja Pärnu linnas“ põhiprojekti, mille kohaselt ehitatakse Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin olemasolevate Harju, Lihula ja Sindi vaheliste 110 kV õhuliinide asemele. Õhuliinidega tuleb tutvuda juurdelisatud trassiplaanil.

  Kinnisasi asub endise Audru valla territooriumil. Audru valla üldplaneering on kehtestatud 13.05.10 määrusega nr 19. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning perspektiivses reoveekogumisalas. Piirneb kergliiklustee ja valla teega. Audru valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Audru valla kodulehel aadressiga http://www.audru.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asub Audru Vallavolikogu 09.10.2014 otsusega nr 58 algatatud Audru aleviku ratsaspordi- ja puhkeala detailplaneeringu alas (lisa 2). Kohalikust omavalitsusest saadud informatsiooni kohaselt koostatakse kinnisasjale detailplaneering planeerimistööde II järjekorras. Detailplaneeringu põhijoonist, tehnovõrkude joonist ja seletuskirja koostatud ei ole. Müüja ei taga detailplaneeringu koostamise jätkamist ega kehtestamist. Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu menetluse kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paikneb välikäimla. Müüja ei ole andnud luba kinnisasjale välikäimla paigaldamiseks ega ala kasutamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt välikäimla likvideerimist.

  Seotud dokumendid: