vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Kanepi vald, Kanepi alevik, Hurmi tn 9 • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.68 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 16 850,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 680,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hurmi tn 9 kinnisasi, 28501:001:0481, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjaga piirnevate kohalike teede kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi on koormatud tähtajatu isikliku kasutusõigusega veetorustiku, isevoolse kanalisatsioonitorustiku ja surve kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Kanepi Haldus OÜ (registrikood 12744912) kasuks 77 m2 ulatuses. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus. Kohalikust omavalitsusest saadud informatsiooni kohaselt antakse isiklik kasutusõigus üle AS-le Võru Vesi.

  Kanepi valla üldplaneering on kehtestatud 15.08.2017 Kanepi Vallavolikogu otsusega nr 1-1.3/28. Üldplaneeringu kohaselt kavandatav ärimaa. Pikas perspektiivis on plaanis rajada Aia tänava äärde tuletõrjehüdrant. Üldplaneeringuga kinnisasja Kanepi-Varbuse tee poolsesse äärde kavandatud matkarada. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.kanepi.ee/index.php?id=13179

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal paikneb kuur. Müüja ei ole andnud luba kinnisasjale kuuri rajamiseks ega võta kohustust korraldada selle likvideerimist.

  Seotud dokumendid: