vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Kirsi tn 1 • Müügiotsus 03.10.2017, käskkiri nr 1-2/17/980
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2053 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 3 160,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 310,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kirsi tn 1 kinnisasi, 62101:001:0051, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917077000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt puudub.

  Kinnisasi on asub Põlva Linnavolikogu 11.09.2013 otsusega  kehtestatud Kooli tn 1 kinnisasja lõunasse jääva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneeringu alas. Kirsi tn 1 kinnisasi on juuresoleval detailplaneeringu põhijoonisel ja tehnovõrkude joonisel tähistatud krunt Pos 1.

  Kinnisasja läbib detailplaneeringu tehnovõrkude joonise ja kohaliku omavalitsuse poolt esitatud geodeetilise alusplaani väljavõtte kohaselt olemasolev elektrikaabel, millele on planeeringuga näidatud kaitsetsoon ja servituudi vajadus. Müüjal puudub informatsioon elektrikaabli omaniku ja töös oleku kohta.  Elektrikaabli kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust ja Majandus-ja taristuministri määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ tulenevad piirangud. Elektriliini paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval geodeetilisel alusplaanil ja detailplaneeringu tehnovõrkude joonisel. 

  AS Põlva Vesi andmetel paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv veetorustik kaitsevööndi ulatusega torustiku telgjoonest mõlemale poole 2 m. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval ettevõtte poolt esitatud asendiplaanil ja detailplaneeringu tehnovõrkude joonisel. Detailplaneeringu tehnovõrkude joonisel on näidatud AS-le Põlva Vesi kuuluvale veetorustikule servituudi vajadusega ala.  

  Lisaks eeltoodule läbib kinnisasja geodeetilise alusplaani väljavõttel näidatud asukohas AS Põlva Vesi andmetel kasutusest väljas olev veetorustik.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneringu realiseerimise võimalikkust.

  Kinnisasi piirneb Põlva Linnavolikogu 16.01.2013 otsusega kehtestatud Ringtee 24 kinnistu detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasjal asuvas tiigis on märkimisväärne kogus jäätmeid. Müüja ei võta kohustust korraldada jäätmete likvideerimist kinnisasjalt ega selle koguse ega koostise välja selgitamist. Müüja kinnitab, et ei ole ala kasutamiseks andnud maaomanikuna omapoolset luba.

  Põlva linna üldplaneering on kehtestatud 28.08.2008 Põlva Vallavolikogu määrusega nr 99. Kinnisasi asub olemasoleva haljastusega arvestava elamu- ja ärimaa otstarbega alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.polva.ee/uldplaneering2

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: