vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Aia tn 16c • Müügiotsus 10.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/364
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1435 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 50 230,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 5 020,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Aia tn 16c kinnisasi, 51301:006:0139, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917077000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi on koormatud tähtajatu isikliku kasutusõigusega 148 m2 ulatuses veetorustiku ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks Aktsiaselts Narva Vesi (registrikood 10369373) kasuks. Kasutusõiguse alaks on veetorustiku kaitsevöönd, mille laius on 2 meetrit torustiku välispinnast. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnistu jääb vähem kui 5 km kaugusele riigipiirist ning sellest tulenevalt kehtivad kinnisasjal riigipiiri seadusest ja Vabariigi Valitsuse 17.09.1997 määrusest nr 176 „Piirire˛iimi eeskirja kinnitamine” tulenevad piirangud.

  Narva-Jõesuu linna üldplaneering on kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000 määrusega nr 33. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.05.2014 otsusega nr 26 on algatatud uue üldplaneeringu koostamine. Koostatava üldplaneeringu kohaselt kinnisasi asub väikeelamu/ärimaa maa-alal. Üldplaneeringu materjalidega tuleb tutvuda valla kodulehel https://narva-joesuu.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal paiknevad ehitusmaterjalid ja tänavakivid. Müüja on teavitanud nende likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba kinnisasja kasutamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Seotud dokumendid: