vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 17.10.2018 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 384.95 KB, 12.01.2018 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 384.95 KB, 12.01.2018 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 16.59 KB, 7.09.2011 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917085000001,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 17.10.2018 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 17.10.2018 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 17.10.2018 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0782, 665 0781, 675 0126, 675 0101.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

17.10.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla, Kesalille tn 1, Harku_1
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 2. Harju maakond, Saue vald, Aude küla, Küüripõllu, (72601:001:0124)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 3. Harju maakond, Saue vald, Ellamaa küla, Ellapõllu, (72601:001:0106)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 12.11.2018, käskkiri 1-2/18/840 Ava  
 4. Harju maakond, Saue vald, Haiba küla, Riisipere tee 1a, (72601:001:0142)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 5. Harju maakond, Saue vald, Jaanika küla, Tõnunurga, (72601:001:0116)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 6. Harju maakond, Saue vald, Kibuna küla, Väike-Küüru, (72601:001:0115)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 7. Harju maakond, Saue vald, Kohatu küla, Sarapiku põld, (72601:001:0140)
 8. Harju maakond, Saue vald, Laitse küla, Väike-Koidula, (72601:001:0135)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 9. Harju maakond, Saue vald, Lehetu küla, Lepasiilu, (72601:001:0110)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/843 Ava  
 10. Harju maakond, Saue vald, Odulemma küla, Salu, (72601:001:0114)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 11. Harju maakond, Saue vald, Viruküla, Laudanurga, (72601:001:0127)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Seene, (89001:001:0966)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 13. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Jõetaguse küla, Hansu, (13001:001:0094)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 14. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Parma, (49801:001:0748)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 15. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pagari küla, Tammemäe, (13001:001:0087)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 16. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Väike-Pungerja küla, Õunapuu, (13001:001:0089)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 12.11.2018, käskkiri 1-2/18/833 Ava  
 17. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Väike-Pungerja küla, Põllu, (13001:001:0092)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aa küla, Niidumäe, (44201:001:0126)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 19. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aa küla, Niidupõllu, (44201:001:0116)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 12.11.2018, käskkiri 1-2/18/840 Ava  
 20. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aa küla, Laagripõllu, (44201:001:0120)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 21. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse alevik, Sinivälja, (44201:001:0119)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Sepa tn 30, (75101:006:0136)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 23. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Mäepõllu, (44201:001:0129)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 12.11.2018, käskkiri 1-2/18/840 Ava  
 24. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Loopõllu, (44201:001:0130)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 12.11.2018, käskkiri 1-2/18/840 Ava  
 25. Ida-Viru maakond, Narva linn, Nõo tn 16, (51101:001:0526)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 26. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaude küla, Sepapõllu, (24701:001:0106)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 27. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kraavivahe, (81001:001:0235)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 28. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõola küla, Veskipõllu, (24701:001:0110)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Võduvere küla, Viadukti, (24701:001:0108)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Võduvere küla, Sarapiku, (24701:001:0109)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 31. Järva maakond, Järva vald, Laimetsa küla, Vahesaare, (25501:001:0154)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 32. Järva maakond, Türi vald, Kädva küla, Aasu, (83401:001:0152)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 33. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tusari küla, Hobusepea, (53101:001:0583)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 34. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Ussimäe küla, Vesiliku tn 6, (77004:001:0178)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 35. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Ussimäe küla, Vaskussi tn 23, (77004:001:0202)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 36. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Ussimäe küla, Vaskussi tn 25, (77004:001:0203)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 37. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Liigvalla küla, Tiiva, (92801:001:0022)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 38. Põlva maakond, Põlva vald, Kanassaare küla, Kivistupõllu, (62201:001:0140)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 12.11.2018, käskkiri 1-2/18/840 Ava  
 39. Põlva maakond, Põlva vald, Valgesoo küla, Lõo, (62201:001:0137)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 40. Põlva maakond, Räpina vald, Toolamaa küla, Kirsi, (70701:001:0118)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rannu küla, Laari, (43001:001:0095)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 42. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rannu küla, Pärdi, (43001:001:0096)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 43. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vanamõisa küla, Väike-Nurme, (43001:001:0097)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 44. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kivi-Vigala küla, Lapi, (50301:001:0036)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 45. Rapla maakond, Märjamaa vald, Rangu küla, Vitsa, (50301:001:0075)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 46. Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Nurtu küla, Praksi, (50301:001:0050)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 47. Saare maakond, Saaremaa vald, Atla küla, Nurmemäe, (71401:001:0275)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 48. Saare maakond, Saaremaa vald, Eeriksaare küla, Leenipõllu, (71401:001:0278)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 49. Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Pajuniidi, (71401:001:0257)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Saare maakond, Saaremaa vald, Pulli küla, Sääsepõllu, (71401:001:0249)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 05.12.2018, käskkiri 1-2/18/898 Ava  
 51. Tartu maakond, Elva vald, Koopsi küla, Rohupõllu, (17101:001:0088)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 52. Tartu maakond, Elva vald, Koruste küla, Kohtlapõllu, (17101:001:0069)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 53. Tartu maakond, Elva vald, Lapetukme küla, Ees-Tikuta, (17101:001:0072)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 54. Tartu maakond, Elva vald, Lapetukme küla, Ees-Jürijaani, (17101:001:0079)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 55. Tartu maakond, Elva vald, Tilga küla, Terapõllu, (17101:001:0062)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 56. Tartu maakond, Kambja vald, Lemmatsi küla, Aasalille, (28301:001:0070)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 57. Tartu maakond, Kambja vald, Täsvere küla, Nagina, (28301:001:0071)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 58. Tartu maakond, Kambja vald, Täsvere küla, Raiesmiku, (28301:001:0065)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 59. Tartu maakond, Kambja vald, Uhti küla, Kuivaoja, (28301:001:0066)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 60. Tartu maakond, Kastre vald, Kannu küla, Kurepõllu, (29101:001:0042)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 61. Tartu maakond, Kastre vald, Mäletjärve küla, Uuemäe, (29101:001:0036)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 62. Tartu maakond, Luunja vald, Muri küla, Sarapuu, (43201:001:1774)
 63. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Jaani, (52801:001:0747)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.01.2019, käskkiri 1-2/19/76
 64. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Perga, (52801:001:0752)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 65. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Meegleri, (52801:001:0753)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 66. Tartu maakond, Nõo vald, Tamsa küla, Koolipõllu, (52801:001:0746)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 12.11.2018, käskkiri 1-2/18/840 Ava  
 67. Tartu maakond, Nõo vald, Vissi küla, Viskoni, (52801:001:0751)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 68. Valga maakond, Valga vald, Rampe küla, Niidu, (82002:001:0105)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 69. Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Puiestee tn 1a, (85401:005:0031)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 70. Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Puiestee tn 3a, (85401:005:0032)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/30
 71. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kolga-Jaani alevik, W. Reimani tn 25, (32801:001:0403)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/845 Ava  
 72. Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-Võidu küla, Aiandi tee 3, (89801:001:0696)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 73. Võru maakond, Võru vald, Halla küla, Haavalombi, (87401:001:0158)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 12.11.2018, käskkiri 1-2/18/823 Ava  
 74. Võru maakond, Võru vald, Orava küla, Sooviku, (54701:001:0215)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 12.11.2018, käskkiri 1-2/18/840 Ava