vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 09.01.2019 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 384.95 KB, 12.01.2018 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 384.95 KB, 12.01.2018 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 16.59 KB, 7.09.2011 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917088000008,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 09.01.2019 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 09.01.2019 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 09.01.2019 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0782, 665 0781, 675 0126, 675 0101.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

09.01.2019 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Aia tn 2, (14001:001:1116)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 2. Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Jõe tn 3a, (14001:001:0960)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 3. Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Kumna tee 79, (19801:001:2573)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 20.03.2019, käskkiri 1-2/19/233
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Järve tee 13, (24501:001:0928)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 5. Harju maakond, Keila linn, Allika tn 7, (29601:005:0073)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 6. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Väike-Tootmise, (30401:001:1696)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 7. Harju maakond, Kiili vald, Lähtse küla, Kääri tee 48a, (30401:003:0113)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Lageda, (33801:001:0427)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 9. Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Kehra mnt 27a, (33801:001:0886)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 10. Harju maakond, Maardu linn, Piiri tee 2, (44601:001:0223)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Harju maakond, Maardu linn, Piiri tee 4 // Võsanõmme tee 2, (44601:001:0216)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik, Kärkna, (65101:008:0058)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 13. Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Otsatalu tn 16, (78401:101:2686)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Rannamõisa tee 36a, (78401:101:0376)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 15. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahju tn 6, Ahju_1
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 16. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 1, (78401:106:0014)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Mäekalda tn 15, (78401:115:0187)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 41d, (78401:106:0013)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Võlvi tn 5, (78401:111:0048)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 20. Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Metalli tn 1, (78407:701:0360)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 21. Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mooni tn 49a // Vuti tn 4, (78407:701:0110)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 49, (78401:101:2475)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 23. Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka pst 136, (78405:502:0072)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 24. Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Nurme tn 49 // Sihi tn 85, (78401:101:0383)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 25. Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 453g, (78404:408:0272)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 26. Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 453h, (78404:408:0262)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Marati tn 4a, (78401:101:1705)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 28. Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Tööstuse tn 99, Tallinna_5
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 29. Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vabriku tn 57, (78408:801:0162)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Harju maakond, Viimsi vald, Laiaküla, Vanavahtra, (89001:010:3627)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 31. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Jõe tn 3c, (24901:001:0067)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 32. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Kuuse tn 6, (24901:001:0069)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 33. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik, Farmi tee 4a, (24801:001:0361)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 34. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik, Lehise tn 2a, (24801:001:0362)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik, Lehise tn 2b, (24801:001:0363)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 36. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Esku küla, Põntsu, (61602:002:0187)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 37. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Kadaka tee 7, (61701:009:0009)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 38. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Tehnika tn 42b, (61701:009:0011)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 39. Järva maakond, Paide linn, Kastani tn 7a, (56601:001:0063)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 40. Lääne maakond, Haapsalu linn, Lepa tn 27, Haapsalu_1
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nigula küla, Hoiuplatsi, (43601:001:0238)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 42. Põlva maakond, Põlva vald, Mooste alevik, Järvetaguse, (47301:001:0436)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 43. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Oja tn 4a, (41201:002:0036)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 44. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Pargi tn 2, (41201:002:0034)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 45. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Penijõe tee 5, (41201:002:0033)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 46. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Saue tn 11, (41101:001:0386)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 47. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Valuste tee 10, (41101:001:0563)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 48. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Valuste tee 9, (41101:001:0562)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Mõrra tn 17, (16001:001:0318)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 50. Pärnu maakond, Pärnu linn, Rahu tn 4a, (62501:001:0925)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Haimre pst 39, (50501:006:0043)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 52. Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Meierei tn 1, (34901:001:0059)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 53. Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Meierei tn 2, (34901:001:0060)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.04.2019, käskkiri 1-2/19/291
 54. Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Meierei tn 3, (34901:001:0061)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.04.2019, käskkiri 1-2/19/291
 55. Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Ringtee 10, (34901:001:0108)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 56. Saare maakond, Saaremaa vald, Kõljala küla, Lepiku, (59201:001:0852)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 57. Saare maakond, Saaremaa vald, Saaremetsa küla, Sopi, (71401:001:0163)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 58. Tartu maakond, Nõo vald, Nõgiaru küla, Nõo tn 38, (52801:001:0317)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 59. Tartu maakond, Tartu linn, Marja tn 32a, (79513:008:0029)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 60. Tartu maakond, Tartu linn, Meloni tn 33, (79513:002:0023)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 61. Tartu maakond, Tartu linn, Oa tn 25, (79513:002:0022)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 62. Tartu maakond, Tartu linn, Oa tn 29, (79513:002:0020)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 63. Tartu maakond, Tartu vald, Voldi küla, Saialille, (77301:001:0243)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 64. Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Piiri tn 20, (60001:001:0204)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 65. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Olustvere alevik, Jaamaküla tee 30, (75801:001:0198)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 66. Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustivere küla, , (62901:002:0168)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 67. Viljandi maakond, Viljandi vald, Odiste küla, Risti, (32801:001:0172)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava  
 68. Viljandi maakond, Viljandi vald, Välgita küla, Veere vkt 3, (71504:001:0016)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 21.01.2019, käskkiri 1-2/19/39 Ava