vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tõrremäe küla, Väljavahi tee 6 • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 13176 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 17 070,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 700,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Väljavahi tee 6 kinnisasi, 66201:001:0583, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi jääb riigimaantee sanitaarkaitsevööndisse.

  Kinnisasjale on omavoliliselt paigaldatud reklaamtahvel. Müüja ei võta kohustust korraldada selle likvideerimist kinnistult.

  Lääne-Viru maavanema 01.02.2008 korraldusega nr 105-m on antud nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) kasuks maakaabelliini paigaldamiseks. Maakaabelliin kajastub kitsenduste kaardil.

  Lääne-Viru maavanema 07.02.2008 korraldusega nr 138-m on antud nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Eesti Gaas kasuks maagaasitorustiku paigaldamiseks. Torustik kajastub kitsenduste kaardil.

  Kinnisasja läbib AS-le Rakvere Vesi kuuluv torustik, mille kaitsevöönd on 2,5 meetrit torustiku tsentrist. Torustiku asukohaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi jääb Rakvere Vallavolikogu 22.11.2006 otsusega nr 23 kehtestatud Väljavahi ratta, Väljavahi, Väljavahi elektri, Väljavahi kraavi, Väljavahi tee, Väljavahi pumba, Väljavahi lohu, Väljavahi künka ja Väljassaare ning riigi reservi jäetud Kikka maaüksuse detailplaneeringu alale. Detailplaneeringus tähistatud krunt nr 21.  Juurdepääsuks planeeritud tee kinnisasjadele on väljaehitamata. Detailplaneeringu järgi on teede ja kommunikatsioonide väljaehitamise kohustus arendajal ja need antakse tasuta üle Rakvere vallale. Planeeringuala lõunaosas olemasolevate elektrikõrgepinge kaablitrassi, kanalisatsiooni peatrassi ja gaasivarustuse trassi tarbeks nähakse ette servituudi seadmise vajadused tehnovõrkude valdajate kasuks.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Rakvere Vallavolikogu 21.04.2010 määrusega nr 4 on kehtestatud Rakvere valla üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://rakverevald.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: