vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Ebavere küla, Tirtsu • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16156 m²
 • Sihtotstarve: tootmismaa (100%)
 • Alghind: 10 340,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 030,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tirtsu kinnisasi, 92702:004:0270, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta on võimalik saada Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Pandivere Vesi OÜ-lt saadud andmete alusel läbib kinnisasja ettevõttele kuuluv reovee survetrass kaitsevööndi ulatusega 2,5 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Trassi paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Väike-Maarja Vallavolikogu 26.11.2008 määrusega nr 14 kehtestati Väike-Maarja valla üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Väike-Maarja valla kodulehel http://www.v-maarja.ee/index.php?part=html&id=187

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katasrtiüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasja piiril paiknevad reklaamtahvlid. Müüja ei ole andnud luba nende püstitamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Seotud dokumendid: