vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Lasila küla, Kaariku • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.01 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 220,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 720,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kaariku kinnisasi, 66201:001:0953, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasja läbib pinnastee.

  Kinnisasjale on Lääne-Viru maavanema 23.07.2009 korraldusega nr 552-m antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi Eesti Energia  Jaotusvõrk OÜ) maakaabelliini paigaldamiseks, hooldus- ja reomonditöödeks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasi asub osaliselt ehitismälestise Lasila mõisa kuivati (reg- nr 7211), Lasila mõisa teenijatemaja (reg-nr 15764) ja Lasila mõisa pargi (reg-nr 15763) kaitsevööndis. Ehitismälestised on kaitse alla võetud kultuuriministri 30.03.1998 määrusega nr 8 (RTL 1998, 147/148, 558). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Mälestise kaitsevöönd on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

  Kinnisasi piirneb Lasila looduskaitseala ja selle sihtkaitsevööndiga.

  Rakvere Vallavalitsuse 18.04.2017 õiendi nr 7-3/11-2 kohaselt asuvad kinnisasjal õigusliku aluseta, lagunenud, kasutusest väljalangenud omanikuta ehitised, mis ei ole kantud ehitisregistrisse.

  Rakvere Vallavolikogu 21.04.2010 määrusega nr 4 on kehtestatud Rakvere valla üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt elamu-, äri- ja ühiskondlike hoonete maa. Üldplaneeringu kohaselt kinnisasja läänesuunas läbivaid elektriliine kinnisasjal ei paikne. Kinnisasi asub osaliselt kolmanda taseme väärtusliku maastiku alas. Väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://rakverevald.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal paikneb garaa˛ ja aiamaja, mille omanikku on teavitatud ala kasutamise lõpetamise ja esemete likvideerimise vajadusest. Müüja ei võta kohustust korraldada esemete ega rajatiste likvideerimist ja ala kasutamise lõpetamist.

  Kinnisasjal paiknevad jäätmed (olmejäätmed, vanametalli ja ohtlike jäätmetena käsitletavat klaasi, eterniiti). Müüjal puudub täpne info millises koguses ja millise koostisega jäätmetega on tegemist. Jäätmeid võib paikneda ka pinnases. Kinnisasja müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korralda kinnisasjalt jäätmete likvideerimist ega selle koostise ega koguse välja selgitamist.

  Seotud dokumendid: