vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Lasila küla, Mõislepa • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.86 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 320,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 730,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Mõislepa kinnisasi, 66201:001:0961, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja läbib pinnastee.

  Kinnisasjale on Lääne-Viru maavanema 23.07.2009 korraldusega nr 552-m antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi Eesti Energia  Jaotusvõrk OÜ) maakaabelliini paigaldamiseks, hooldus- ja reomonditöödeks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasi piirneb Lasila looduskaitseala ja selle sihtkaitsevööndiga.

  Rakvere Vallavolikogu 21.04.2010 määrusega nr 4 on kehtestatud Rakvere valla üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi perspektiivse elamumaa alal.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://rakverevald.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasja kasutatakse aiamaana. Müüja ei ole andnud luba kinnisasja kasutamiseks ja ei võta kohustust korraldada ala kasutamise lõpetamist.

  Seotud dokumendid: