vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kivimäe tn 25 • Müügiotsus 02.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/730
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 20115 m²
 • Sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa (70%)ärimaa (30%)
 • Alghind: 482 760,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 48 270,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kivimäe tn 25 kinnisasi, 78404:407:0077, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Tallinna Linnavalitsuse poolt peetava geoarhiivi väljavõtte kohaselt paiknevad kinnisasjal vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Müüjal puuduvad andmed vee- ja kanalisatsioonitorustike omanike, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta. Torustike kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustike paiknemine on märgitud juuresoleval asendiplaanil.

  Tallinna linna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi perspektiivsel kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamualal. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

  Tallinna Linnavolikogu 4.05.2017 otsusega nr 47 on vastu võetud Nõmme linnaosa üldplaneering. Vastu võetud üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi Tallinna maleva õppe- ja tagalakeskuse riigikaitselise ehitise piiranguvööndis. Kehtestamata Nõmme linnaosa üldplaneeringus on maakasutuse juhtotstarbeks rohevõrgustiku arengualal olev avalikult kasutatavate- ja sotsiaalobjektide ala. Kehtestamata Nõmme linnaosa üldplaneeringu lahendusega tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering. Linnaosa üldplaneeringu edasise menetluse kohta tuleb täpsemat informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. 

  Tallinna Linnavolikogu 16.04.2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" kohaselt asub kinnisasi väljakujunenud hoonestusalal ja kehtestatud ehitusmäärusega alal. Teemaplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Korghoonete-paiknemine-Tallinnas

  Kinnisasi asub Tallinna Linnavolikogu 18.10.2001 otsusega number 318 kehtestatud Lauliku tn, Hommiku tn ja Särje tn vahelise maa-ala detailplaneeringu alas. Detailplaneering on tunnistatud osaliselt kehtetuks pos 47 (Kivimäe tn 30), Hommiku tn 2a, Kivimäe tn 24 ja Kivimäe tn 26 kinnistute osas. Kivimäe tn 25 kinnisasi on tähistatud pos 19. Detailplaneeringu kohaselt on kinnisasjale planeeritud muuhulgas jalgratta- ja jalgrada ning spordihoone rajamine.

  Kinnisasjal paikneb põlenud vare. Müüja on sulgenud vareme avad, kuid ei saa tagada vareme ohutust. Vare ja spordiväljak kuuluvad detailplaneeringu kohaselt likivdeerimisele. 

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust ega uue detailplaneeringu algatamise võimalikkust.

  Kinnisasi piirneb Tallinna Linnavalitsuse 24.04.2017 korraldusega nr 652-k vastu võetud Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu alaga. Kivimäe tn 25 kinnisasjale ulatuvad vee- ja kanalisatsioonitrassid, mis on märgitud likvideeritavatena.

   

  Seotud dokumendid: