vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik, Allika • Müügiotsus 20.03.2018, käskkiri nr 1-2/18/187
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 44064 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 230,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 320,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Allika kinnisasi, 87401:001:0339, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga läänest piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Võru maavanema 06.09.2012 korraldusega nr 1-1/411 on antud Eesti Lairiba Arenduse SA-le nõusolek elektroonilise sidevõrgu rajamiseks. Maavanema korraldus on lisatud. Sidevõrk kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Võru maavanema 12.10.2015 korraldusega nr 1-1/15/451 on antud Elektrilevi OÜ-le nõusolek 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks. Maavanema korraldus on lisatud. Kaabelliin on kajastatub ka kitsenduste kaardil.

  Vastseliina vald on ühinenud Võru vallaks. Endise Vastseliina valla üldplaneering on kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 29.08.2007 määrusega nr 1-1.1/24. Kinnisasi jääb perspektiivse väikeelamumaa alale, tiheasustusalale ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Üldplaneeringu kohaselt on kinniasjale kavandatud pervpektiivne kergliiklustee. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.vastseliina.ee/ehitus-ja-planeerimine/planeeringud

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringu kodulehel  http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasja läbib Võidu 58a//Needo kinnisasja teenindav ja kinnisasja omaniku poolt rajatud teenindav veetorustik. Lisaks paiknevad kinnisasjal drenaazisüsteemid. 

  Kinnisasja põhjaosa kasutatakse aiamaana. Kinnisasja põhjaosas paiknevad naaberkinnisasja omanikele kuuluv kasvuhoone, puuriit, õunapuud ja marjapõõsad.

  Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt esemete likvideerimist ega ala kasutamise lõpetamist. Müüja ei ole andnud nõusolekut nende objektide paigaldamiseks ega ala kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: