vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne maakond, Haapsalu linn, Jõõdre küla, Pihlamarja • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.16 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 140,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 410,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pihlamarja kinnisasi, 67401:001:0741, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  AS-lt Haapsalu Veevärk saadud andmete alusel paiknevad kinnisasjal töös olevad ettevõttele kuuluvad veetorustikud kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Veetorustike paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. 

  Lisaks paiknevad kinnisasjal juurdelisatud asendiplaanil kohaselt mitmed kasutusest välja langenud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning drenaa˛itorustikud, mille omaniku kohta Müüjal andmed puuduvad. Lisaks paikneb asendiplaani kohaselt kõrgendikul kaev, mille otstarbe kohta Müüjal andmed puuduvad.

  Kinnisasjal paikneb vundament.

  Kinnisasjal paiknevad lisaks kitsenduste kaardil märgitud elektriliinidele veel elektrikaablid (märgitud punasega), mille omaniku, töös oleku ja täpse asukoha kohta müüjal andmed puuduvad. Kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust ja Majandus-ja taristuministri määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ tulenevad piirangud. Kaablite paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. 

  Kinnisasja põhjaosas asub kasutusest väljas olev pumbamaja koos puurauguga. Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt puudub varemel ja puurkaevul omanik. Müüjal puudub informatsioon puuraugu seisundi ja likvideerimise vajaduse kohta. Müüja ei võta kohustust selgitada välja täiendavaid asjaolusid puuraugu seisundi kohta ega võta kohustust korraldada selle likvideeriist.

  Kinnisasjal paikneb kasutusest välja langenud kasvuhoone ja ohtliku jäätmena käsitletavat eterniiti. Eterniiti võib paikneda ka pinnases. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist ega selle koostise ega koguse välja selgitamist.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Ridala valla territooriumil. Endise Ridala valla üldplaneering on kehtestatud Ridala Vallavolikogu 18.02.2010 otsusega nr 38. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi kompaktselt asustatud alas, reserveeritud puhkealal hoonete ehitamise õigusega, munitsipaalomandisse taotletaval alal ja Ridala maakondliku tähtsusega väärtusliku maastiku alas. Kinnisasi asub vähesel määral reserveeritud väikeelamualal. Väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Ridala valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.haapsalu.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: