vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Ristipalo küla, Kikkaniidu • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 14.67 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 350,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 630,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kikkaniidu kinnisasi, 70701:001:0149, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale jääb osaliselt III kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb loodukaitseseadus.

  Kinnisasi piirneb Ristipalo kalmistuga, millest tulenevalt kehtivad kalmistu sanitaarkaitsevööndis kalmistuseadusest tulenevad piirangud. Kalmistu rajamisel ja laiendamisel nähakse planeeringuga ette vähemalt 50 meetri laiune vöönd kalmistu välispiirist. Sinna on keelatud rajada ehitisi ja planeerida maakasutust, mis võib põhjustada kalmistul müra, välja arvatud kalmistut teenindav rajatis (Kalmistuseadus).

  Räpina valla üldplaneering aastani 2015 on kehtestatud Räpina Vallavolikogu 27.06.2006 määrusega nr 7. Kinnisasi asub rohevõrgustiku alas. Räpina Vallavolikogu 23.aprilli 2014 otsusega nr 13 kinnitati Räpina valla üldplaneeringu aastani 2015 ülevaatamise tulemused ja otsustati jätta kehtima Räpina valla üldplaneering.Nimetatud alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringu kohaselt on rohevõrgustiku ala detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.