vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Kungla küla, Siilu • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.10 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 720,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 470,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Siilu kinnisasi, 85801:001:1209, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu teeservituut kinnistu nr 3200434 igakordse omaniku kasuks 860 m² ulatuses. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjale on Saare maavanema 10.02.2015 korraldusega nr 1-1/15-61 antud tähtajatu nõusolek OÜ-le Elektrilevi 0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Maa-amet on kooskõlastanud kinnisasjal paiknevate elektriliinide liinihoodustööd, mille käigus teostatakse liinialuse võsa raie.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Oru tuulik, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-424931932

  Valjala valla üldplaneering on kehtestatud Valjala Vallavolikogu 07.06.2011 määrusega nr 6. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi reserveeritud elamualal ja väärtusliku maastiku alal. Kinnisasja läbib avalikult kasutatav tee ja matkarada. Väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Valjala valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Valjala valla kodulehel aadressiga http://www.valjala.ee/vald1/index.php/ehitus-planeerimine/planeeringud/yldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksusel asuvad kasutusest väljalangenud lagunenud ehitise osad.

  Seotud dokumendid: