vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Viluste küla, Liivahavva • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 19866 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 980,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 390,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Liivahavva kinnisasi, 87901:001:0326, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevatelt riigimaanteedelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Servituuti seatud ei ole.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega sideehitiste ehitamiseks, majandamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (registrikood 90010094) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasi asub endise Veriora valla piirkonnas. eriora valla üldplaneering on kehtestatud Veriora Vallavaolikogu 21.12.2009 määrusega nr 31. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi perspektiivse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkonnas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://veriora.ee/valla-uldplaneering/

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale on katastriüksuse plaanile märgitud kitsendusi põhjustava objektina kraav.

  Seotud dokumendid: