vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Tartu vald, Tabivere alevik, Teekalda • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10007 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 16 000,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 600,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Teekalda kinnisasi, 77301:001:0394, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Maaüksus paikneb Vooremaa maastikukaitseala Vooremaa piiranguvööndis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 30.11.2006. a. määrusega nr 245 "Vooremaa maastikukaitseala kaitse- eeskiri" sätestatud erisustega. Looduskaitseseaduse kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduses.

  Maaüksusel on registreeritud II kaitsekategooria kaitsealuste liikide leiukohad. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Vooremaa linnualal ja Vooremaa järvede loodusalal.

  Kinnisasi asub endise Tabivere valla piirkonnas.Tabivere valla üldplaneering on kehtestatud 20.12.2016 Tabivere Vallavolikogu otsusega nr 77. Üldplaneerngu kohaselt asub kinnisasi tiheasustusalal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tabivere valla kodulehel http://tabivere.kovtp.ee/uldplaneering

  Tabivere valla osa üldplaneering "Saadjärve I sihtala" on kehtestatud 26.03.2013 Tabivere Vallavolikogu otsusega nr 13. Tabivere valla osa üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://tabivere.kovtp.ee/osa-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.