vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nurme küla, Mõisaaluse • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 15449 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 770,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 270,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Mõisaaluse kinnisasi, 41101:001:0569, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale jääb kultuurimälestis Tuudi mõisa park kultuurimälestiste riikliku registri registreerimisnumbriga 15530. Mälestisel kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Tuudijõe Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80276992). Maaparandusseaduse § 58 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Tuudijõe Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt Tuudijõe Maaparandusühistu põhikirjast. Kinnistu üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda.

  Kinnisasjal asub väikeses ulatuses maastikukaitseala eritüübina kaitstav puistu - Tuudi põlispuude grupp. Puistu kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”, mille kohaselt puistus kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud määruses sätestatud erisustega. Puistu alal kehtivad ka looduskaitseseaduse § 14 kitsendused.

  Kinnisasjal asub osaliselt riikliku kaitse all olev ehitismälestis Tuudi mõisa park (reg-nr 15530). Ehitismälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 30.03.1998 määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) ning kaitsevöönd on kehtestatud kultuuriministri 24.08.2005 käskkirjaga nr 265 (RTL, 01.09.2005, 93, 1423). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (§ 24 ja 25), kaeve- ja raietööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lääne maakonnas Lihula vallas. Endise Lihula valla üldplaneering on kehtestatud Lihula Vallavolikogu 25.09.2003 määrusega nr 22 ning muudetud Lihula Vallavolikogu 28.04.2011 määrusega nr 13 ja 31.01.2013 määrusega nr 2. Üldplaneeringu kohaselt piirneb maaüksus läänest perspektiivse tolmuvaba teekattega teega ja põhja poolt perspektiivse jalgratta- ning jalakäijate teega. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi  maantee mõjuvööndis. Lihula valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lihula valla kodulehel aadressiga http://www.lihula.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt paikneb kinnisasjal kasutusest väljalangenud ehitis ( kunagine biopuhasti), mis ei ole registreeritud ehitisregistris ning nimetatud rajatis ei ole kasutuses.

  Seotud dokumendid: