vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Karoli küla, Lodja • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 510 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 1 330,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 130,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lodja kinnisasi, 22901:001:0321, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjale ulatub veekaitsevöönd 10 meetrit, milles kehtivad veeseadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal on registreeritud II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide leiukoht. II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi piirneb Struuga maastikukaitseala sihtkaitsevööndiga ning Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Struuga linnuala ja Struuga loodusalaga. Keskkonnaametilt saadud informatsiooni kohaselt saab kinnisasja edasine kasutamine toimuda nii, et tegevusega ei kahjustataks nahkhiirlaste elupaika ning ei kaasneks negatiivseid mõjusid piirnevatele kaitsealustele objektidele. 

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Illuka valla üldplaneering on kehtestatud Illuka Vallavolikogu 29.11.2010 määrusega nr 26. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi detailplaneeringu kohustusega alale ning samuti paikneb kinnisasi rohevõrgustiku ja väärtusliku maastiku alal. Üldplaneeringuga saab tutvuda http://www.illuka.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale on ladustatud erinevaid materjale ning jäätmeid. Jäätmeid võib paikneda ka pinnases. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult materjalide ega jäätmete likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.