vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Laoplatsi • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16948 m²
 • Sihtotstarve: tootmismaa (100%)
 • Alghind: 13 560,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 350,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Laoplatsi kinnisasi, 33801:001:0716, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndite ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Laoplatsi ja Käbi kinnisasjade vahelisel piiri paikneb kanalisatsioonikaev. Müüjal puudub informatsioon kaevu eesmärgi, töös oleku, kaitsevööndi ulatuse ja omaniku kohta. Müüjal puudub informatsioon selle kohta, kas kaevust lähtuvad täiendavad torustikud Laoplatsi kinnisasjale. Müüja ei võta kohustust selgitada välja täiendavaid asjaolusid kaevu kohta.

  Kose valla üldplaneering on kehtestatud Kose Vallavolikogu 17.11.2011 määrusega nr 83. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi perspektiivsele reovee kogumisalale ja segahoonestusalale. Kinnisasjale ulatub reoveepuhasti kuja, mille alas kehtivad Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määruses nr 171 "kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded" toodud piirangud. Üldplaneeringus kajastatud hoonet tegelikkuses kinnisasjal ei paikne.? Kose valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kose valla kodulehel aadressiga http://www.kosevald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi on osaliselt piiratud võrkaiaga ja kinnisasjal paiknevad erinevad esemed ja materjalid. Lisaks paiknevad kinnisasjal jäätmed. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt. Müüjal puudub täpne informatsioon, millises koguses ja millise koostisega jäätmetega on tegemist. Jäätmeid võib paikneda ka pinnases. Kinnisasja müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist ega selle koostise ega koguse välja selgitamist.