vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Neeme tn 36 • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 43589 m²
 • Sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (100%)
 • Alghind: 568 000,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 56 800,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Neeme tn 36 kinnisasi, 78408:808:0033, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt. Kinnisasja kitsendused lisaks kaardil kajastuvatele: osaliselt hoiualal.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Tallinna Linnavalitsuse poolt peetava geoarhiivi väljavõtte kohaselt (lisatud) paiknevad kinnisasjal osaliselt aiad.

  Maaüksus asub osaliselt Paljassaare hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 määrusega nr 144 "Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas". Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud. Hoiuala ulatuses asub kinnisasja projekteeritaval Paljassaare looduskaitseala alal. Projekteeritava looduskaitseala piires võib hoiuala kaitsekord muutuda.

  Kinnisasi asub osaliselt Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Paljassaare linnualal.

  Neeme tn 36 kinnisasja on jäätmekäitleja registreerimistõendi alusel täidetud pinnase ja kividega ning vähesel  määral ka teiste jäätmetega, mis ei kujuta ohtu keskkonnale. Pinnas tasandatud ja nõlvad planeeritud.

  2016. a detsembris võetud pinnaseproovide kohaselt ületab pinnas naftasaaduste osas elamumaale kehtestatud piirarvu ning plii sisalduse osas ületab sihtarvu (pinnase seisundit ei loeta heaks). Analüüside põhjal vastab pinnas tööstusmaale kehtestatud nõuetele, kuid ei vasta ärimaale kehtestatud nõuetele naftasaaduste osas. Kinnisasjal teostatud täitepinnase proovide ja analüüside tulemuste ning geodeetiliste tööde aruandega tuleb tutvuda juurdelisatud dokumentides.

  Tallinna linna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi ettevõtluse segahoonestusalal. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

  Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering on algatatud Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsusega number 8. Kinnisasi asub rohealal, ja osaliselt Paljassaare hoiualal. Paljassaare hoiuala on eriotstarbeline roheala, st et seal ei kehti rohealade üldised tingimused, vaid looduskaitseseadusest ning hoiuala kaitsekorralduskavast tulenevad põhimõtted. Rohealad on looduslikud rohealad, metsad, pargid jm rohealad, mis on valdavalt mõeldud avalikuks kasutamiseks (avalik ruum). Alal võivad paikneda mänguväljakud, lemmikloomade jalutusväljakud, üksikud väiksemad roheala teenindavad või puhkefunktsiooniga seonduvad ärifunktsioonilised ehitised, jm vajalikud abihooned. Kinniasjale on planeeritud rannapromenaad sisemaal ning kinnisasi on osaliselt üleujutatav. Algatatud Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi piirneb Tallinna Linnavalitsuse 15.02.2006 korraldusega number 315-k kehtestatud Paljassaare põik 14 kinnistu detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi piirneb Tallinna Linnavalitsuse 30.06.2010 korraldusega number 1139-k algatatud Paljassaare põik 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi piirneb Tallinna Linnavalitsuse 09.04.2014 korraldusega nr 542-k algatatud Neeme tn 30 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasjal võivad paikneda jäätmed ning kinnisasjal paikneb osaliselt asfalteeritud kõnnitee. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Kinnisasja piirid ja pindala võivad olla muutunud seoses rannajoone muutumisega.

  Seotud dokumendid: