vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Neeme tn 34a • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8033 m²
 • Sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (100%)
 • Alghind: 272 000,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 27 200,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Neeme tn 34a kinnisasi, 78408:808:0253, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Tallinna Linnavalitsuse poolt peetava geoarhiivi väljavõtte (lisatud) kohaselt suundub kinnisasja lõunaosas likvideeritav kütteveetoru ning kinnisasja nurka on rajatud aed. Müüjal puudub info kütteveetoru omaniku, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta. Kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud.

  Tallinna Kommunaalametilt saadud informatsiooni kohaselt paikneb kinnisasja põhjaosas tänavavalgustuspost koos rippkaabliga. Tänavavalgustusposti asukohaga tuleb tutvuda juurdelisatud asendiplaanil.

  Tallinna linna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi ettevõtluse segahoonestusalal. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

  Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering on algatatud Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsusega number 8. Planeeringu kohaselt asub kinnisasi pereelamute alal. Algatatud Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering

  Tallinna Linnavalitsuse 09.04.2014 korraldusega nr 542-k on algatatud Neeme tn 30 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eskiislahenduse kohaselt moodustatakse Neeme tn 34a kinnistusasjast kuus elamumaa krunti Pos 9-14. Lisaks on kinnisasjale planeeritud sõidutee. Detailplaneeringuga kavandatud sõiduteele on planeeritud võimalikud reoveekanalisatsioon, veetorustik, tänavavalgustus, madalpingekaabel, sidekanalisatsioon ja gaasitorustik ning kinnisasja piirile tehnovõrkude liitumispunktid.

  Detailplaneeringu menetluse seisu kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu kehtestamist.

  Kinnisasjale on ladustatud erinevaid jäätmeid (olmejäätmeid, ehitusprahti ja ohtliku jäätmena käsitletavat eterniiti). Müüjal puudub täpne info, millises koguses ja millise koostisega jäätmetega on tegemist. Jäätmeid võib paikneda ka pinnases. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist ega selle koostise ega koguse välja selgitamist.

  Lisaks paiknevad kinnisasjal asfalteeritud parkla ning betoonplokid.

  Seotud dokumendid: