vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Viimsi vald, Lõunaküla / Storbyn, Metsa • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.15 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 36 120,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 3 610,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Metsa kinnisasi, 89001:001:0321, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi asub Naissaarel.

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi asub Naissaare looduspargi Lõunaküla piiranguvööndis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 15.09.2016 määruses nr 98 „Naissaare looduspargi kaitseeeskiri„ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduses. Maaüksus on maakatastri andmetel maatulundusmaa sihtotstarbega valdavalt metsamaa. Kaitseeeskirja  kohaselt on kaitseala valitseja nõusolekul piiranguvööndis lubatud lageraie kuusikutes langi pindalaga kuni üks hektar ning turberaie häilraiena. Ehitustegevust piiranguvööndis reguleerib kaitseeeskiri.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Naissaare loodusalal.

  Viimsi Vallavolikogu 10.06.1997 otsusega nr 161 kehtestatud Nasisaare üldplaneeringu lahenduse kohaselt jääb kinnisasi tiheasustusega elamute maa-alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Viimsi valla koduleheküljel aadressiga http://www.viimsivald.ee/kehtestatud-2/

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnistul paikneb vare.