vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Lääneranna vald, Koonga küla, Piisami • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.71 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 8 310,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 830,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Piisami kinnisasi, 33401:001:0481, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga idaosas piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  AS-lt Matsalu Veevärk saadud andmete alusel paiknevad kinnisasjal ettevõttele kuuluvad ühisveevärgi vee- ja survekanalisatsioonitorustik ning isevoolne kanalisatsioonitorustik. Veetorustiku ja survekanalisatsioonitorustiku kaitsevööndi ulatus on 2 meetrit ning isevoolse kanalisatsioonitorustiku kaitsevööndi ulatus on 2,5 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustike paiknemine on toodud juuresoleval asendiplaanil.

  Piisami naaberkinnisasjal Reoveepumpla 1 (33404:002:0117) paikneb reoveepumpla, mis kuulub AS-le Matsalu Veevärk. Reoveepumpla pumpla kuja ulatus on 10 meetrit. Kuja alas kehtivad veeseadusest ja Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 kehtestatud „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ tulenevad piirangud. 

  Kinnisasi asub endise Koonga valla territooriumil. Koonga valla üldplaneering on kehtestatud Koonga Vallavolikogu 29.06.2016 määrusega nr 21. Üldplaneeringu kohaselt piirneb kinnisasi kohaliku teega. Endise Koonga valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lääneranna valla kodulehel aadressiga http://www.laanerannavald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasja lõunaosas paikneb metsloomade söödasõim. Müüja ei ole andnud luba kinnisasjale söödasõime paigutamiseks ning müüja ei võta kohustust korraldada selle likvideerimist.

  Seotud dokumendid: