vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rabavere küla, Jaaguri • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10267 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 470,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 240,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Jaaguri kinnisasi, 33401:001:0484, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndite ulatuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal asub riikliku kaitse all olev arheoloogiamälestis Asulakoht (reg-nr 1177611776 ) ja selle kaitsevöönd. Arheoloogiamälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (§ 24 ja 25), kaevetööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates. Mälestis ja selle kaitsevöönd on tähistatud Maa-ameti kaardil.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Rabavere külatänav, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=1570431951

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Koonga valla territooriumil. Endise Koonga valla üldplaneering on kehtestatud Koonga Vallavolikogu 29.06.2016 määrusega nr 21. Üldplaneeringu kohaselt piirneb kinnisasi kohaliku teega ning asub endiste talukohtade maal. Endise Koonga valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lääneranna valla kodulehel aadressiga http://www.laanerannavald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asub lagunenud ja kasutusest välja langenud ehitis.