vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Viljapõllu • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 26429 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 200,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 320,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Viljapõllu kinnisasi, 61801:001:0087, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga lõunasuunalt piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud. 

  Kinnisasi jääb ohtliku ettevõtte Alexela Oil AS Põltsamaa tankla ohualasse.

  Kinnisasjale on Jõgeva maavanema 23.09.2008 korraldusega nr 725 antud nõusolek AS-le Fortum Termest gaasitorustiku paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Gaasitorustik kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Viljapõllu kinnisasjal Jõgeva maantee ääres paikneb Põltsamaa vallale kuuluv jalg- ja jalgrattatee, mis on ehitatud 2013. aastal. Kohalik omavalitsus soovib kinnisasja tulevase omanikuga sõlmida tähtajatu isikliku kasutusõiguse lepingu, mis tagaks jalg- ja jalgrattatee avaliku kasutuse. Kergliiklustee asukohaga on võimalik tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil.

  Põltsamaa linna üldplaneering on kehtestatud 19.10.1998 määrusega nr 41. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi haljasmaal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.poltsamaa.ee/uldplaneering.

  Kinnisasi piirneb Jõgeva mnt 23 ja 23a kinnistute detailplaneringuga. Detailplaneering on algatatud 19.03.2018 Põltsamaa Vallavalitsuse korraldusega. Detailplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud

  Kinnisasi jääb osaliselt Järva maavanema 30.11.2012 korraldusega nr 423 kehtestatud Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0" kohaselt trassikoridori alale. Planeeringu joonisega tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute kodulehel aadressiga http://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18537736/Joonis+2-3.pdf/4b50da18-277c-4a76-bf3d-9ed7ce9cfc6d

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: