vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Lääneranna vald, Metsküla, Uue-Tänava • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/781
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16113 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 220,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 320,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Uue-Tänava kinnisasi, 43001:001:0094, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917093000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi jääb tervikuna Matsalu rahvuspargi Matsalu piiranguvööndi territooriumile, kus kehtib Vabariigi Valitsuse 05.05.1997 määrusega nr 94 „Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine“ kehtestatud kaitsekord. Looduskaitseseaduse § 14 kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1 ning kaitse- eeskirjas.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnualal ja Väinamere loodusalal.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi piirneb 07.05.2008 kehtestatud Mätliku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu alaga. Kinnisasjani võib ulatuda reoveepuhastist kraavi juhitav puhastatud reovesi. Detailplaneeringu põhijoonis on lisatud.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lihula valla territooriumil. Lihula valla üldplaneering on kehtestatud Lihula Vallavolikogu 25.09.2003. a määrusega nr 22. Üldplaneeringuga on detailplaneeringu koostamine kohustuslik Matsalu looduskaitsealal, kus detailplaneeringu koostamise kohustusega ala piir ühtib looduskaitseala piiriga. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.lihula.ee/uldplaneering

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lääne maakonna territooriumil. Maakonnaplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi Rohevõrgustiku alal. Üldised põhimõtted rohelise võrgustiku sidususe säilitamiseks ja toimimiseks on toodud maakonnaplaneeringu seletuskirjas. Lääne Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

   

  Seotud dokumendid: